Особливості рухової підготовленості молодших школярів

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Abstract

У статті розглянуто якісні характеристики показників рухової підготовленості дітей 7—10 років, що дозволяє послідовно прослідкувати динаміку розвитку рухових можливостей дітей відносно їх віку та статевих особливостей для загального судження про стан рухової підготовки кожної дитини окремо та класу вцілому, а також для подальшого планування експерименту (навчальної роботи).

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ашмарин Б.А. Теорія і методика фізичного виховання. — М.: Просвіта, 1990. — 268 с.

2. Вавилова Е.Н. Исследование средств и методов воспитания двигательных качеств у детей дошкольного возраста: Автореф. дис. … канд. пед. наук. — М., 1971. — 15 с.

3. Вильчковский Э.С. Развитие двигательной функции у детей. — К.: Здоров’я, 1983. — 208 с.

4. Гужаловский А.А. Проблема «критических» периодов онтогенеза и ее значение для теории и практики физического воспитания // черки по теории физической культуры. — М., 1979.

5. Гужаловский А.А. Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста: Дис. д-ра пед. наук. — М., 1979.

6. Державна програма для 1—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я і фізична культура». — К, 2001. — С. 4—38.

7. Дешле С. А. Методика педагогического контроля за уровнем физической подготовленности учащихся І—ІІІ классов: Автореферат дис. … канд. пед. наук. — М., 1982. — 23 с.

8. Дешле С. А. Основные компоненты в структуре физической и общедвигательной подготовки школьников І—ІІІ классов. // Возрастные особенности физиологических систем детей и подростков: Тез. ІІ Всесоюз. конф. «Физиология развития человека»
(20—22 окт.). — М., 1981. — С. 220—221.

9. Дешле С.А. Развитие силовых способностей у учащихся І—ІІІ классов // Физ. культура в школе, 1982. — № 4. — С. 21—23.

10. Дешле С.А. Средства для развития силовых способностей // Физ. культура в школе, 1982. — № 5. — С. 21—22.

11. Дешле С.А., Черняев В. В. Развитие ловкости у младших школьников. // Физ. культура в школе, 1982. — № 8. — С. 26—29.

12. Дешле С.А., Святкин В.В. Особенности организации педагогического контроля в условиях школы полного учебного дня для учащихся І—ІІІ классов. // Пути повышения качества обучения и воспитания учащихся в процессе изучения гуманитарных дисциплин в средней школе. — М., 1982. — С.101—103.

13. Должников И.И. Планирование содержания уроков физической культуры // Физическая культура в школе, 1997. — № 4. — С. 2—35.

14. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. — М.: Физкультура и спорт, 1970. — 200 с.

15. Лях В.И. Двигательные способности. // Физическая культура в школе. — 1996. — №2. — С. 2.

16. Лях В.И. Сенситивные периоды развития координационных способностей детей в школьном возрасте. — Теория и практика физической культуры. — 1990. — № 3. — С. 15—18.

17. Носко М.О. Вікові особливості фізичного розвитку школярів, які займаються спортом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. Праць під ред. Єрмакова С.С. — Харків: ХХІІ, 2001, — № 7, — С. 3-7.


18. Цвек С.Ф. Фізичне виховання молодших школярів. — К.: Рад. шк., 1986 — 124 с.

19. Яковлєв В.Г. Воспитание физических качеств у детей школьного возраста // Теория и практика физической культуры. — 1965. — № 9. — С. 9—15.
Cited
0 article
How to Cite
Марченко, С. (1). Особливості рухової підготовленості молодших школярів. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (5), 15-18, 35, 36. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/307

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>