Effect of Physical Development Self-Assessment Indicators on Value Orientation Structure Formation in Senior School Age Students

Keywords: physical culture, physical education, school, secondary school students, self-assessment of physical development, value orientations

Abstract

Background. Physical education as a subject in general secondary education institutions aims not only to solve health and educational problems but also to form a value attitude to health, healthy lifestyle, fostering the interest in and the need for physical activity.

Research purpose. The study aims to investigate the relationship between senior school age students’ value orientations and physical development self-assessment indicators to determine incentives to increase motivation for self-improvement by means of physical education.

Materials and methods. The research methods used to solve the tasks set in the paper were as follows: analysis and generalization of data of scientific and methodological literature; content analysis; comparison and juxtaposition method; Ye. Bochenkova’s test-questionnaire Self-description of physical development, M. Rokych’s technique for defining value orientations; methods of mathematical statistics. 

Results. Based on examining correlations between the 11th grade students’ terminal values and physical development self-assessment, a tendency was found to shift the priority of youth values towards life values, values of professional realization, and values of interpersonal relationships. Based on the results of the study, we found that the formation of value orientations in boys and girls in high school can affect self-esteem, which in turn is a stimulus for self-improvement and, through an effective component of physical activity, increases the importance of “health” for senior school age boys. On the other hand, girls have no such pattern, and the value of “health” is declarative for them.

Conclusions. It has been determined that the formation of value orientations through an effective component of physical activity can affect the self-esteem of boys and girls, which in turn is an indicator of self-awareness and expresses the individual’s attitude to himself and is the basis for regulating their own behavior.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ihor Bakiko, Lutsk National Technical University

Department of Physical Education
Lvivska St, 75, Lutsk, Volyn region, 43018, Ukraine
bakiko_ihor@ukr.net

Tetiana Krutsevich, National University of Ukraine on Physical Education and Sport

Department of Theory and Methods of Physical Education,
Fizkultury St, 1, Kyiv, 03150, Ukraine
tmfv@ukr.net

Sergii Trachuk, National University of Ukraine on Physical Education and Sport

Department of Theory and Methods of Physical Education,
Fizkultury St, 1, Kyiv, 03150, Ukraine
trachuk_sergey@i.ua

References

Maievskiy, M.І. (2016). Tcіnnіsnі oriientatsii u sferі fizychnoi kulturi і sportu studentіv pedagogіchnikh spetcіalnostei [disertatcіia]. Uman, 251 s.

Krutsevich, T. (2017). Teoriya ta metodyka fizychnoho vyxovannya: pidruchnyk dlya studentiv vyshhyx navchalnyx zakladiv ta sportyvnyx vuziv: u 2 knyhax. Kiev: Olympic literature.

Krutsevich Tatiana, Pangelova Natalia, Trachuk Sergii, & Ivanik Oksana (2019). Motor activity of the male and female population in modern society. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 231:1591-1598.

Аndrieieva, O., Kashuba, V., Carp, I., Blystiv, T., Palchuk, M., Kovalova, N., & Khrypko, I. (2019). Assessment of emotional state and mental activity of 15-16 year-old boys and girls who had a low level of physical activity. Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 1022-1029. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s3147

Back, K.H. (2015). The level of participation in and attitude towards school physical education and the relationship with physical self-concept of high school students. Indian Journal of Science and Technology, 8(24). https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i24/80156

Marchenko, O.Iu. (2018). Teoretiko-metodologіchnі osnovi gendernogo pіdkhodu do formuvannia aksіologіchnoї znachushchostі fіzichnoii kulturi shkoliarіv: monografіia. Pereiaslav-Khmelnitckii: Dombrovska Ia.M., 292 s.

Erikson, E.G. (2006). Іdentichnіst: iunіst і kriza. Moskva: MPSІ, 352 s.

Krutsevich, T., Trachuk, S., Ivanik, O., Panhelova, N., Brychuk, M., & Kedrych, H. (2021). Assessment of a Healthy Lifestyle and Quality of Life of Men and Women in Modern Society Based on Sf 36. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 211-218. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.04

Amorose, A.J. (2001). Intraindividual variability of self-evaluations in the physical domain: Prevalence, consequences, and antecedents. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23(3), 754 222-244. https://doi.org/10.1123/jsep.23.3.222

Ostrovska, K.O. (2003). Vzaemozv’iazok obrazu “Ia”, samootcіnki і tcіnnіsnikh orієntatcіi molodshikh shkoliarіv: avtoref. dis.kand. psikhol. nauk: 19.00.07. Іn-t psikhol. іm. G. S. Kostiuka. Kyiv, 20 s.

Gest, S.D., Molloy, L.E., & Ram, N. (2015). Intraindividual variability in self-representations in adolescence. In M. Diehl, K. Hooker, & M.J. Sliwinski (Eds.), Handbook of intraindividual variability across the life span, pp. 123-141. https://doi.org/10.4324/9780203113066

Fliarkovska, O.V. (2020). Tcіnnіsnі oriientatsii u pіdlіtkovomu vіtcі. Naukovii vіsnik Uzhgorodskogo natcіonalnogo unіversitetu. Serіia “Pedagogіka, sotcіalna robota”, Vipusk 26, 221-224.

Borozdina, L.V. (2009). Samootcenka v raznykh vozrastnykh gruppakh: ot podrostkov do prestarelykh. M.: OOO “Proekt–F”, 204 s.

Bekh, I.D. (2010). Tsinnisna sfera suchasnoi liudyny v konteksti priorytetiv vykhovnoho protsesu. Shliakh osvity, 4(58), 8-9.

Golbert, E.V., & Tolstykh, L.R. (2018). Osobennosti samootcenki podrostkov, obuchiushchikhsia v selskoi i gorodskoi shkolakh. Psikhologiia i Psikhotekhnika, 1, 13-22.

Krutcevich, T.Iu., & Marchenko, O.Iu. (2017). Osobennosti zaniatii sportom na formirovanie gendernykh kharakteristik iunoshei i devushek. Sportivnii vіsnik Pridnіprovia, 1, 176-183.

Bochenkova, E.V. (2000). Samoopisanie fizicheskogo razvitiia: metod. posob. Krasnodar: KGAFK, 26 s.

Iadov, V.A. (2007). Strategiia sotciologicheskogo issledovaniia. Opisanie, obiasnenie, ponimanie sotcialnoi realnosti. Moskva: Omega-L, 567 s.

Mdivani, M.O. (1991). Issledovanie struktury fizicheskogo obraza “Ia” u shkolnikov [avtoreferat]. Moskva, 24 s.

Back, K.H. (2015). The level of participation in and attitude towards school physical education and the relationship with physical self-concept of high school students. Indian Journal of Science and Technology, 8(24). https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i24/80156

Krutsevych, T., & Marchenko, O. (2017b). Age Differences of Self-esteem of Physical Self at School. Gender Aspects. Physical education, sport and health culture in modern society, 2(38), 112-116.
https://doi.org/10.29038/2220-7481-2017-02-112-116

Marchenko, O.Iu., Kholodova, O.S., & Zaetc, K.V. (2021). Osoblivostі samootcіnki rіvnia fіzichnogo rozvitku iunakіv і dіvchat rіznikh vіkovikh grup. Naukovii chasopis NPU іmenі M.P. Dragomanova, 1(105), 55-63.

Krutsevich, T., Marchenko, O., Trachuk, S., Panhelova, N., Napadij, A., & Dovgal, V. (2021). The Configuration of Educational Factors in the Family in Terms of their Impact on the Formation of Interest in Sports in Middle School Children. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(2), 101-106. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.2.01

Krutsevich Tetiana, Marchenko Oksana, Trachuk Serhii, Priymak Serhiy, Panhelova Natalia, & Kholodova Olha (2021). Pequliarities of Schoolchildren Physical Development Self-Assessment Accounting for their Gender Characteristics. Sport Mont 19(S2), 195-199.
Published
2022-06-25
Cited
0 article
How to Cite
Bakiko, I., Krutsevich, T., & Trachuk, S. (2022). Effect of Physical Development Self-Assessment Indicators on Value Orientation Structure Formation in Senior School Age Students. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22(2), 151-157. https://doi.org/10.17309/tmfv.2022.2.01
Section
Original Scientific Articles

Most read articles by the same author(s)