Особливості розвитку рухових здібностей у дітей молодшого шкільного віку

  • С. О. Черненко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Abstract

У статті подано порівняльний аналіз показників рухових особливостей хлопчиків і дівчаток 6—10 років, що дозволяє в комплексі характеризувати розвиток основних фізичних якостей із урахуванням віку і статі, а також визначити в кількісному вимірі загальний рівень рухової підготовленості дітей 1–4 класів

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. — М.:Физкультура и спорт.1985. — 192 с.

2. Бубэ Х., Фэк Г., Штюблер Х., Трогш Ф. Тесты в спортивной практике Изд. «Физкультура и спорт» Москва, 1968. — 240 с.

3. Выгодский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития //Вопросы психологии, № 2, 1972. — С. 14—16.

4. Волков Л.В. Система направленного развития физических способностей учащих-ся в разные возрастные периоды. Автореф. … док.пед. наук. М., 1984. — 40 с.

5. Гужаловский А. А. Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста. Автореф.... докт. пед. наук. М., 1979. — 26 с.

6. Державна програма для 1—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я і фізична культура». — К, 2001. — С.
4—38.

7. Дешле С.А. Развитие силовых способностей у учащихся I-III классов // Физическая культура в школе, 1982. — № 4 — С. 21—23.

8. Дешле С.А., Черняев В. В. Развитие ловкости у младших школьников. // Физ. культура в школе, 1982. — № 8. — С. 26—29.

9. Козетов І.І. Формування оптимальної структури координаційних здібностей у школярів 7—9 років: Автореф. дис. …канд. наук з фізичн.вих.і спорту. Київ, 2001—20 с.

10. Лях В.И. Двигательные способности.//Физическая культура в школе. — 1996. — №2. — С.2—6.

11. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. — М.: Аст, 1998. — 342 с.

12. Маркосян А. А. Основы морфологии и физиологии организма детей и подростков. — М.: 1969. — С.87—542.

13. Марченко С.І. Особливості рухової підготовленості молодших школярів // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. — Харків: ОВС, 2007. — №5. — С.15 — 18, 35—
36.

14. Психомоторная организация человека: Учебник для вузов /Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2003. — С. 272.

15. Сергієнко Л.П. Комплексне тестування рухових здібностей людини: Навчальний посібник. — Миколаїв: УДМТУ, 2001. — 360 с.

16. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. — К: Олімпійська література, 2001. — С.292 — 323.

17. Cолодков А.С. Сологуб Е.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: Учебник.-М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс. — 2001. — С.370 — 393.

18. Фарфель В.С. Управление движениями в спорте. М.: Физкультура и спорт,1975. — С.159.

19. Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена: Пособие для студентов пед. ин-тов — М. : Просвещение, 1990. — С. 22—161.

20. Шлемин А.М. Формирование у детей двигательной функции.//Физическая культура в школе. — 1983. — № 1. — С.13 — 14.
Cited
0 article
How to Cite
Черненко, С. (1). Особливості розвитку рухових здібностей у дітей молодшого шкільного віку. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (12), 7-12. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/756