Gender-Specific Peculiarities of Motor Preparedness of Children Aged 6-10

О. В. Іващенко

Abstract


The objective is to determine the gender-specific peculiarities of motor preparedness of children aged 6-10. 

Materials and methods: the participants in the study were girls aged 6 (n = 36), aged 7 (n = 48), aged 8 (n = 57), aged 9 (n = 38), aged 10 (n = 46); boys aged 6 (n = 48), aged 7 (n = 45), aged 8 (n = 60), aged 9 (n = 47), aged 10 (n = 40). To achieve the tasks set, the study relied on the following research methods: analysis of scientific literature, pedagogical testing and methods of mathematical statistics of research data reduction. The study used discriminant analysis as the modeling method.

Results: the classification results of motor preparedness of girls and boys aged 6-10 indicate that the study has correctly classified 81.9-100% of the initial observations. The graphic material demonstrates the density of objects within each class and a clear distinction between the classes. This allows to maintain that there is a significant difference between girls and boys aged 6-10 in their motor preparedness.

Conclusions. The girls aged 6-10 show the best results in movement coordination related to combinations of movements of arms and legs, as well as flexibility. The girls aged 10 show the best results in test No. 10 “300-m Race”. The boys aged 6-10, unlike the girls, show the best results in the development of general coordination of movements, strength, speed strength, strength and general endurance. It is possible to argue with a high level of reliability that by their classification characteristics girls and boys belong to different classes, and significantly differ in motor preparedness.


Keywords


discriminant function; pedagogical control; classification; modeling; motor preparedness; girls and boys aged 6-10

References


Balsevich, V.K. (2000). Ontokineziologiia cheloveka. M.: Teoriia i praktika fizicheskoi kultury, 275.

Krutsevych, T.Yu., & Bezverkhnia, H.V. (2010). Rekreatsiia u fizychnii kulturi riznykh hrup naselennia: Navch. posibnyk. K.: Olimpiiska literatura, 248.

Nosko, M.O., Yermakov, S.S., & Harkusha, S.V. (2010).Teoretyko-metodychni aspekty zmitsnennia fizychnoho zdorovia uchnivskoi ta studentskoi molodi. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport. Chernihiv: Vyd-vo ChDPU, (76), 243–247.

Piccinno, Andrea & Colella, Dario (2014). Physical fitness level in Italian high-school adolescents: a cross-sectional study. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 14 (3), 431-437.

Coskun, Ali & Sahin, Gulsah (2014). Two different strength training and untrained period effects in children. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 14(1), 42–46.

Paranicheva, T. M., Babenkova, E. A., Tiurina, E. V. & Orlov, K. V. (2011). Sostoianie zdorovia i vozrastno-polovye osobennosti fizicheskogo razvitiia malchikov i devochek mladshego shkolnogo vozrasta. Novye issledovaniia, (28), 33–45.

Krivolapchuk, I. A. (2008). Konditcionnye dvigatelnye sposobnosti i nespetcificheskaia reaktivnost detei mladshego shkolnogo vozrasta na razlichnye vidy nagruzok. Novye issledovaniia, (17), 39–51.

Perkov, A. V. (2010). Vozrastnye periody intensivnogo razvitiia osnovnykh fizicheskikh kachestv uchashchikhsia mladshikh klassov obshcheobrazovatelnykh shkol. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, 64 (6), С.55–59.

Grews, D.J., Lochbaum, M.R., & Landers, D.M. (2004). Aerobic physical activity effects on psychological well-being in low-income Hispanic children. Percept Mot Skill, 98 (1), 319–324.

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215–228.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (1), 146-155.

Ivashchenko, O.V. (2016). Modelyuvannya protsesu fizychnoho vykhovannya shkolyariv: Monohrafiya [Modelling of physical education students: Monograph]. Kharkiv: OVS.

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Marc R. Lochbaum, Cieslicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2016). Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16(4), 1190–1201.

Ivashchenko, O.V. (2017). Special aspects of motor fitness influence on level of 11-13 years’ age girls’ physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, (1), 11–17. doi:10.15561/18189172.2017.0102

Dorita du Toit, Anita E. Pienaar, Leani Truter (2011). Relationship between physical fitness and academic performance in South African children. South African Journal for Research in Sport, Physical Education & Recreation, 33(3), 23–35.

Khudolii, O.M. & Ivashchenko, O.V. (2014). Modelyuvannya protsesu navchannya ta rozvytku rukhovykh zdibnostey u ditey i pidlitkiv: Monohrafiya. Kharkiv: OVS, 320.

Khudolii, O.M. (2011). Teoretyko-metodychni zasady systemy pidhotovky yunykh himnastiv 7–13 rokiv: Avtoreferat dysertatsiyi doktora nauk z fiz.vykh. i sportu: 24.00.01. K.: NUFViS, 44.

Khudolii, O. M. & Iermakov, S. S. (2011). Zakonomirnosti protsesu navchannya yunykh himnastiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (5), 3–18, 35–41. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Khudolii, O. M. & Ivashchenko, O. V. (2013). Informatsiyne zabezpechennya protsesu navchannya i rozvytku rukhovykh zdibnostey ditey i pidlitkiv (na prykladi sportyvnoyi himnastyky). Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (4), 3–18. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031

Khudolii, O.M., & Ivashchenko, O.V. (2014). Osoblyvosti funktsionalnoi, koordynatsiinoi i sylovoi pidhotovlenosti divchat 7–8 klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (2), 15–21. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Ivashchenko, O., & Khudolii, O. (2016). Metodolohichni pidkhody do pedahohichnoho kontrolyu u protsesi fizychnoho vykhovannya divchat 12—14 rokiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, 0(4), 13–24. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2016.4.1175

Bar-Or, O. & Rouland, T. (2009). Zdorove detei i dvigatelnaia aktivnost: ot fiziologicheskikh osnov do prakticheskogo primeneniia. K. : Olimp. l-ra, 528.

Marchenko, S. I. (2009). Modelyuvannya rozvytku shvydkosti u shkolyariv 2—4 klasiv zasobamy rukhlyvykh ihor. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (10), 10–14.

Marchenko, S. I. (2008). Kharakterystyka vplyvu ihrovykh zasobiv na dynamiku rozvytku vytryvalosti v uchniv molodshoho shkilnoho viku. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (10), 38–49.

Titarenko, A. A. (2010). Osoblyvosti rozvytku rukhovykh zdibnostei u divchatok molodshoho shkilnoho viku. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (9), 3–13.

Serhiienko, L. P. (2001). Testuvannia rukhovykh zdibnostei shkoliariv. K.: Olimpiiska literatura, 439.

Liakh, V. І. (2000). Dvigatelnye sposobnosti shkolnikov: Osnovy teorii i metodiki razvitiia. M.: Terra–Sport, 192.

Miroshnychenko, D.T. (2014). Faktorna model’ rozvytku rukhovoyi funktsiyi u khlopchykiv molodshykh klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, 0(4), 23–31. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.4.1114

Ivashchenko O.V. (2017). Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 21(2), 18–23. doi:10.15561/18189172.2017.0203

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Chernenko, S., & Holovko, A. (2015). Pedahohichnyi kontrol rivnia rukhovoi pidhotovlenosti khlopchykiv molodshykh klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, 0(2), 32–40. doi:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140


References (Original Language)


Бальсевич, В.К. (2000). Онтокинезиология человека. М.: Теория и практика физической культуры, 275.

Круцевич, Т.Ю., & Безверхня, Г.В. (2010). Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник. К.: Олімпійська література, 248.

Носко, М.О., Єрмаков, С.С., & Гаркуша, С.В. (2010).Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: Вид-во ЧДПУ, (76), 243–247.

Piccinno Andrea & Colella Dario (2014). Physical fitness level in Italian high-school adolescents: a cross-sectional study. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 14 (3), 431–437.

Coskun Ali & Sahin Gulsah (2014). Two different strength training and untrained period effects in children. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 14(1), 42–46.

Параничева, Т. М., Бабенкова, Е. А., Тюрина, Е. В. & Орлов, К. В. (2011). Состояние здоровья и возрастно-половые особенности физического развития мальчиков и девочек младшего школьного возраста. Новые исследования, (28), 33–45.

Криволапчук, И. А. (2008). Кондиционные двигательные способности и неспецифическая реактивность детей младшего школьного возраста на различные виды нагрузок. Новые исследования, (17), 39–51.

Перков, А. В. (2010). Возрастные периоды интенсивного развития основных физических качеств учащихся младших классов общеобразовательных школ. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 64 (6), 55–59.

Grews, D.J., Lochbaum, M.R., & Landers, D.M. (2004). Aerobic physical activity effects on psychological well-being in low-income Hispanic children. Percept Mot Skill, 98 (1), 319–324.

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., & Rumba O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215–228.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (1), 146–155.

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: Монографія. Харків: ОВС.

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Marc R. Lochbaum, Cieslicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2016). Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16(4), 1190–1201.

Ivashchenko, O.V. (2017). Special aspects of motor fitness influence on level of 11-13 years’ age girls’ physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, (1), 11-17. doi:10.15561/18189172.2017.0102

Dorita du Toit, Anita E. Pienaar, Leani Truter (2011). Relationship between physical fitness and academic performance in South African children. South African Journal for Research in Sport, Physical Education & Recreation, 33(3), 23–35.

Худолій, О.М. & Іващенко, О.В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія. Харків: ОВС, 320.

Худолій О.М. (2011). Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7–13 років: Автореферат дисертації доктора наук з фіз.вих. і спорту: 24.00.01. К.: НУФВіС, 44.

Худолій, О. М. & Єрмаков, С. С. (2011). Закономірності процесу навчання юних гімнастів. Теорія та методика фізичного виховання, (5), 3–18, 35–41. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолій, О. М. & Іващенко, О. В. (2013). Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики). Теорія та методика фізичного виховання, (4), 3–18. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031

Худолій, О.М., & Іващенко, О.В. (2014). Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7–8 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 15–21. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Іващенко, О., & Худолій, О. (2016). Методологічні підходи до педагогічного контролю у процесі фізичного виховання дівчат 12–14 років. Теорія та методика фізичного виховання, 0(4), 13–24. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2016.4.1175

Бар-Ор, О. & Роуланд, Т. (2009). Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. К. : Олимп. л-ра, 528.

Марченко, С. І. (2009). Моделювання розвитку швидкості у школярів 2–4 класів засобами рухливих ігор. Теорія та методика фізичного виховання, (10), 10–14.

Марченко, С. І. (2008). Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку витривалості в учнів молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання, (10), 38–49.

Тітаренко, А. А. (2010). Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку. Теорія та методика фізичного виховання, (9), 3–13.

Сергієнко, Л. П. (2001). Тестування рухових здібностей школярів. К.: Олімпійська література, 439.

Лях, В. І. (2000). Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. М.: Терра–Спорт, 192.

Мірошниченко, Д.Т. (2014). Факторна модель розвитку рухової функції у хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, 0(4), 23–31. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.4.1114

Ivashchenko O.V. (2017). Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems Of Physical Training And Sports, 21(2), 18–23. doi:10.15561/18189172.2017.0203

Іващенко, О.В., Худолій, О.М., Єрмаков, С.С., Черненко, С.О., & Головко, А.Р. (2015). Педагогічний контроль рівня рухової підготовленості хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, 0(2), 32–40. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1140
DOI: https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2017.1.1180

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.