The Effectiveness of the Experimental Method of Control in the Physical Education of Students of Special Medical Groups with Cardiovascular Diseases on the State of Psychophysiological Functions

V. M. Koryahin, O. Z. Blavt

Abstract


The objective is the dynamics of psychophysiological functions of students of special medical group with cardiovascular diseases under the influence of the experimental control technique in their physical education is carry through analyze. 

Materials & methods: to solve the research problems, the methods of empirical level: pedagogical experiment, pedagogical testing: methods of testing psychophysiological functions, instrumental methods, methods of mathematical statistics were used. In the experiment, 40 special medical groups student (in equal numbers of girls and boys) participated in the experiment with cardiovascular diseases, which have the character of functional changes, without organic damage to the heart.

Results: the study of psychophysiological functions the students in special medical group according to targeted correction of funds by type of diseases, which makes it possible to take into account individual and typological features of the influence of cardiovascular diseases on their dynamics under the influence of physical education, for the first time has been practically realized. A positive dynamics of the state of their psycho-physiological functions the results of the pedagogical experiment on checking the effectiveness of the experimental control methodology in the physical education of students of special medical group with cardiovascular diseases have established.

Conclusions: is to use the proposed control methodology, which helps to ensure the effectiveness of physical education of students with cardiovascular diseases it is proved expedient. On the basis of the results of the study, the effectiveness of the purposeful correction of pedagogical influences in the course of physical education on the basis of permanent control was established.


Keywords


student; special medical group; cardiovascular diseases; technique; control; physical education

References


Apanasenko, H.L. & Mykhaylovych, S.O. (2004). Fiziolohichni osnovy fizychnoyi kul’tury i sportu. Uzhhorod, 144.

Bezrukykh, M.M., Son’kyn, V.D. & Farber, D.A. (2002). Vozrastnaya fyzyolohyya. M. : Akademyya, 416.

Bekhtereva, N.P. (1974). Neyrofyzyolohycheskye aspektы psykhycheskoy deyatel’nosty cheloveka. L. : Medytsyna, 151.

Blavt, O. (2016). Systema kontroliu u fizychnomu vykhovanni studentiv spetsialnykh medychnykh hrup : monohrafiia. L. : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 512.

Boiko, E.I. (1976). Mekhanizmy umstvennoi deiatelnosti (dinamicheskie vremennye sviazi). M. : Pedagogika, 248.

Vartanian, G.A. & Pirogov, A.A. (1988). Mekhanizmy pamiati tcentralnoi nervnoi sistemy. L. : Nauka, 181.

Gevorkian, E.S., Adamian, Tc.I. & Minasian, S.M. (2008). Vliianie fizicheskoi nagruzki na kardiogemodinamicheskie pokazateli studentov. Gigiena i sanitariia, (3), 56–59.

Gorelov, A.A, Kondakov, V.L. & Usatov A.N (2011), Intellectual work, physical efficiency, motion activity and health of the student youth, publishing house “POLITERA”, Belgorod : PH, 101.

Hryban, H.P. (2012). Pidvyshchennia yakosti navchalnoho protsesu z fizychnoho vykhovannia studentiv spetsialnoho navchalnoho viddilennia. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. Iv. Franka, (63), 105-109.

Divinskaia, A.E. (2012). Differentcirovannoe fizicheskoe vospitanie devushek 15-16 let spetcialnoi meditcinskoi gruppy s vegetativnimi narusheniiami. Аvtoref. Cand. Diss .Volhohrad.

Zhmykhova, A.Iu. (2010). Korrektcionnaia naprav­lennost fizicheskoi podgotovki studentov spetcialnoi meditcinskoi gruppy na osnove ikh morfofunktcionalnykh osobennostei. Cand. Diss. Moskva.

Zatciorskii, V.M. (2006). Osnovy sportivnoi metrologii. M. : FiS, 188.

Ivashchenko, O.V. (2016). Modeliuvannia protsesu fizychnoho vykhovannia shkoliariv: monohrafiia. Kharkiv: OVS. 360 p.

Ilin, E.P. (2001). Differentcialnaia psikhofiziologiia. S.Pb. : Piter, 464.

Kazin, E.M., Blinova, N.G., Dushenina, T.V. & Galeev A.R. (2003). Kompleksnoe longitudinalnoe issledovanie osobennostei fizicheskogo i psikhofiziologicheskogo razvitiia uchashchikhsia na etapakh detskogo, podrostkovogo i iunosheskogo perioda ontogeneza. Fiziologiia cheloveka, 29(1), 70–76.

Korobeinikov, G.V. (2011). Psikhofiziologiia deiatelnosti cheloveka : monografіia. Saarbrucken : «LAP Lambert Academic Publishing», 126.

Korobeinikov, G.V. (2002). Psikhofiziologicheskie mekhanizmy umstvennoi deiatelnosti cheloveka. K. : «Ukrainskyi fitosotsiolohichnyi tsentr», 123.

Koryagin V.M. & Blavt O.Z. (2016). Vplyv eksperymentalnoi tekhnolohii kontroliu u fizychnomu vykhovanni studentiv spetsialnykh medychnykh hrup iz respiratornymy zakhvoriuvanniamy na yikhnii morfofunktsionalnyi stan. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (4), 24–33. doi: 10.17309/tmfv.2016.4.117.

Koryagin V.M., & Blavt O.Z. (2017). Korektsiia morfofunktsionalnoho stanu studentiv spetsialnykh medychnykh hrup iz oftalmolohichnymy zakhvo­riuvanniamy u protsesi realizatsii eksperymentalnoi tekhnolohii kontroliu. Teoria ta metodika fizicnogo viho­vanna, 17(1), 33–41. doi: 10.17309/tmfv.2017.1.1184.

Koryagin V.M. & Blavt O.Z.(2016). Pedahohichni umovy formuvannia rukhovoi kompetentsii u fizychnomu vykhovanni studentiv spetsialnykh medychnykh hrup. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (3), 3 -7. doi: http://dx.doi.org/10.17309/ tmfv.2016.3.1164.

Kupchinov, R.I. & Glazko, T.A. (2006). Otcenka psikhofizicheskogo sostoianiia studentov v uchebnom protcesse po fizicheskoi kulture. Minsk : MGLU, 146.

Losik, T.M. & Dolinnyi, Yu.O. (2009). Osoblyvosti orhanizatsii navchalnoho protsesu z fizychnoho vykhovannia studentiv iz zakhvoriuvanniamy sertsevo-sudynnoi systemy. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk,, (4), 32–35.

Mahlovanyi, A.V., Bielova, L.A. & Kotova, A.V. (1998). Orhanizm i osobystist. Diahnostyka ta keruvannia. L. : Medychna hazeta Ukrainy, 250.

Malikov, M.V., Svatiev, A.V. & Bohdanovska, N.V. (2006). Funktsionalna diahnostyka u fizychnomu vykhovanni i sporti : navch. posib. Zaporizhzhia : ZDU, 227.

Makarenko, M.V. (1999). Metodyka provedennya obstezhen’ ta otsinky indyvidual’nykh neyrodynamichnykh vlastyvostey vyshchoyi nervovoyi diyal’nosti lyudyny. Fiziolohichnyy zhurnal, 45(4), 123–131.

Nosko, M.O., Yermakov, S.S. & Harkusha, S.V. (2010).Teoretyko-metodychni aspekty zmitsnennia fizychnoho zdorovia uchnivskoi ta studentskoi molodi. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychnevykhovannia ta sport. Chernihiv: Vyd-vo ChDPU, (76), 243–247.

Osnovy psikhofiziologii : Pod red. Aleksandrova, Iu.I. (1998). M. : Infra, 45–69.

Popychev, M.Y. (2011). Kompleksnaya dyahnostyka y otsenka urovnya zdorov’ya studentov. Fyzycheskoe vospytanye studentov, (3), 71–75.

Rovnyi, A.S. (2012). Fizicheskoe vospitanie v vuze kak sredstvo povysheniia umstvennoi rabotosposobnosti studentov. Pedahohika, psykholohiya, metodyka, biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu, (27), 82–86.

Farber, D.A. & Dubrovynskaya, N.V. (1988). Formyrovanye psykhofyzyolohycheskykh funktsiy v ontoheneze. Mekhanyzmы deyatel’nosty moz·ha cheloveka. L. : Nauka (I), 426–454.

Sharopyn, K.A., Berestneva, O.H. & Yvanov V.T. (2006). Ynformatsyonnaya systema otsenky professyonal’noy psykhofyzycheskoy hotovnosty studentov tekhnycheskoho unyversyteta. Yzvestyya Tomskoho polytekhnycheskoho unyversyteta, 309(3), 175–179.

Adyrkhaiev, S.G. (2014). Psychophysical condition of visually impaired students during physical education classes. European Scientific Journal, 10(3), 62–69.

Anikieiev, D.M. (2015). Criteria of effectiveness of students’ physical education system in higher educational establishments. Physical education of students, (5), 3–8. doi: http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0501.

Amade-Escot, С. (2007). Research on content in physical education: theoretical perspectives and current debates. Physical Education & Sport Pedagogy, 12(3), 185–204.

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S. & Rumba O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215-228.

Munsterberg, H. (1915). Psychology. General and applied. New York: Appleton, 512.

Prosvirina, L.N., Kolokoltsev, M.M., Kolchanova, M.A., Cieslicka, M. & Stankiewicz, B. (2015). The characteristic of the engine qualities of the students of technical institute of III functional health group (special medical group). Physical Education of Students, (1), 43–49. doi: http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0107.


References (Original Language)


Апанасенко, Г.Л. & Михайлович, С.О. (2004). Фізіологічні основи фізичної культури і спорту. Ужгород, 144.

Безруких, М.М., Сонькин, В.Д. & Фарбер, Д.А. (2002). Возрастная физиология. М. : Академия, 416.

Бехтерева, Н.П. (1974). Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. Л. : Медицина, 151.

Блавт, О. (2016). Система контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп : монографія. Л. : Видавництво Львівської політехніки, 512.

Бойко, Е.И. (1976). Механизмы умственной деятельности (динамические временные связи). М. : Педагогика, 248.

Вартанян, Г.А. & Пирогов, А.А. (1988). Механизмы памяти центральной нервной системы. Л. : Наука, 181.

Геворкян, Э.С., Адамян, Ц.И. & Минасян, С.М. (2008). Влияние физической нагрузки на кардиогемодинамические показатели студентов. Гигиена и санитария, (3), 56–59.

Горелов, А.А., Кондаков, В.Л. & Усатов, А.Н. (2011). Интеллектуальная деятельность, физическая работоспособность, двигательная активность и здоровье студенческой молодежи : монография. Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 101.

Грибан, Г.П. (2012). Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. Вісник Житомирського державного університету ім. Ів. Франка, (63), 105-109.

Дивинская, А.Е. (2012). Дифференцированное физическое воспитание девушек 15-16 лет специальной медицинской группы с вегетативними нарушениями : автореф. дис….канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». Волгоград, 20.

Жмыхова, А.Ю. (2010). Коррекционная направленность физической подготовки студентов специальной медицинской группы на основе их морфофункциональных особенностей : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04. Москва, 219.

Зациорский, В.М. (2006). Основы спортивной метрологии. М. : ФиС, 188.

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: монографія. Харків: ОВС. 360 с.

Ильин, Е.П. (2001). Дифференциальная психофизиология. С.Пб. : Питер, 464.

Казин, Э.М., Блинова, Н.Г., Душенина, Т.В. & Галеев А.Р. (2003). Комплексное лонгитудинальное исследование особенностей физического и психофизиологического развития учащихся на етапах детского, подросткового и юношеского периода онтогенеза. Физиология человека, 29(1), 70–76.

Коробейников, Г.В. (2011). Психофизиология деятельности человека : монографія. Saarbrucken : «LAP Lambert Academic Publishing», 126.

Коробейников, Г.В. (2002). Психофизиологические механизмы умственной деятельности человека : монографія. К. : «Український фітосоціологічний центр», 123.

Корягін, В.М. & Блавт, О.З. (2016). Вплив експериментальної технології контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп із респіраторними захворюваннями на їхній морфофункціональний стан. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 24–33. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2016.4.117.

Корягін, В.М. & Блавт, О.З. (2017). Корекція морфофункціонального стану студентів спеціальних медичних груп із офтальмологічними захворюваннями у процесі реалізації експериментальної технології контролю. Теорія та методика фізичного виховання, 17(1), 33–41. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2017.1.1184.

Корягін, В.М. & Блавт, О.З. (2016). Педагогічні умови формування рухової компетенції у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп. Теорія та методика фізичного виховання, (3), 3–7. doi: http://dx.doi.org/10.17309/ tmfv.2016.3.1164.

Купчинов, Р.И. & Глазько, Т.А. (2006). Оценка психофизического состояния студентов в учебном процессе по физической культуре. Минск : МГЛУ, 146.

Лосік, Т.М. & Долінний, Ю.О. (2009). Особливості організації навчального процесу з фізичного виховання студентів із захворюваннями серцево-судинної системи. Слобожанський науково-спортивний вісник, (4), 32–35.

Магльований, А.В., Бєлова, Л.А. & Котова, А.В. (1998). Організм і особистість. Діагностика та керування. Л. : Медична газета України, 250.

Маліков, М.В., Сватьєв, А.В. & Богдановська, Н.В. (2006). Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті : навч. посіб. Запоріжжя : ЗДУ, 227.

Макаренко, М.В. (1999). Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини. Фізіологічний журнал, 45(4), 123–131.

Носко, М.О., Єрмаков, С.С. & Гаркуша, С.В. (2010). Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів: Вид-во ЧДПУ, (76), 243–247.

Основы психофизиологии : Под ред. Александрова, Ю.И. (1998). М. : Инфра, 45–69.

Попичев, М.И. (2011). Комплексная диагностика и оценка уровня здоровья студентов. Физическое воспитание студентов, (3), 71–75.

Ровный, А.С. (2012). Физическое воспитание в вузе как средство повышения умственной работоспособности студентов. Педагогіка, психологія, методика, біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (27), 82–86.

Фарбер, Д.А. & Дубровинская, Н.В. (1988). Формирование психофизиологических функций в онтогенезе. Механизмы деятельности мозга человека. Л. : Наука (І), 426–454.

Шаропин, К.А., Берестнева, О.Г. & Иванов В.Т. (2006). Информационная система оценки профессиональной психофизической готовности студентов технического университета. Известия Томского политехнического университета, 309(3), 175–179.

Adyrkhaiev, S.G. (2014). Psychophysical condition of visually impaired students during physical education classes. European Scientific Journal, 10(3), 62–69.

Anikieiev, D.M. (2015). Criteria of effectiveness of students’ physical education system in higher educational establishments. Physical education of students, (5), 3–8. doi: http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0501.

Amade-Escot, С. (2007). Research on content in physical education: theoretical perspectives and current debates. Physical Education & Sport Pedagogy, 12(3), 185–204.

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S. & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215-228.

Munsterberg, H. (1915). Psychology. General and applied. New York: Appleton, 512.

Prosvirina, L.N., Kolokoltsev, M.M., Kolchanova, M.A., Cieslicka, M. & Stankiewicz, B. (2015). The characteristic of the engine qualities of the students of technical institute of III functional health group (special medical group). Physical Education of Students, (1), 43–49. doi: http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0107.
DOI: https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2017.2.1191

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.