Modeling of Teaching University Students to Serve a Direct Volleyball Overhand

S. Chernenko, Zn. Malakhova, V. Timoshenko, L. Budyak

Abstract


The objective is to determine the peculiarities of developing motor skills in the first-third-year students.

Materials & methods: the participants in the study were male students of the first year (n = 32), second year (n = 32), and third year (n = 32) of training. To achieve the tasks set, the study relied on the following research methods: analysis of scientific literature, pedagogical testing, pedagogical observation and experiment. The study used the methods of mathematical planning of a complete factorial experiment to obtain a mathematical model of training modes.

Results: the increase in the number of sets to twelve times, the number of repetitions in each set – to three times, and the rest interval – to 60 seconds positively impact the effectiveness of the first-third-year students’ training. The choice of training modes depends on the number of repetitions in a set for the first-year students; reduction in the rest interval to 60 seconds for the second-year students; the relation between the number of sets and the number of repetitions in a set for the third-year students.

Conclusions: The 23-type experiment made it possible to study the multi-factorial structure of training modes of teaching technical elements to the first-third-year students; to specify the optimal relation between the number of sets, the number of repetitions in a set and rest intervals at the stage of teaching to serve a direct volleyball overhand. 

 


Keywords


modeling; training modes; direct serve; students

References


Аhmмetov, R.F. (2004). Gruppovye statisticheskie harakteristiki i faktornyj analiz mnogomernoj sovokupnosti parametrov sportsmenov v zadachah prognoza rezultativnosti. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, (6), 91–104. doi: 10.6084/m9.figshare.894383

Berg, А.I. & Тikhоnov, I.I. (1968). Problemy programmirovannogo obucheniya. L: Znanie, 3–22.

Iermakov, S.S. (2010). Biomekhanichni modeli udarnykh rukhiv u sportyvnykh ihrakh u koteksti vdoskonalennya tekhnichnoyi pidhotovky sport smeniv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (4), 11–18.

Ivashchenko, О.V. (1988). Normativnye pokazateli trenirovochnyh nagruzok na nachal›nom ehtape podgotovki yunyh gimnastok 6–8 let: Avtoreferat dissertacii kandidata pedagogicheskih nauk: 13.00.04 M.:NII fiziologii detej i podrostkov,17.

Ivashchenko, O.V. (2016). Modeliuvannia protsesu fizychnoho vykhovannia shkoliariv: monohrafiia. Kharkiv: OVS. 360 p.

Ivashchenko, O.V., Cieślicka, M., Khudolii, O.M. & Yermakov, S.S. (2014). Modeliuvannia sylovoi pidhotovlenosti divchat 6–7 klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (3), 10–16. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1103

Ivashchenko, O.V. (2017). Teoretyko-metodychni osnovy modeliuvannia protsesu navchannia ta rozvytku rukhovykh zdibnostei u ditei: Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora pedahohichnykh nauk: 13.00.02. Chernihiv, 40 s.

Kozina, Zh.L. (2008). Matematicheskoe modelirovanie individual’nyh osobennostej sportsmenov. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, (4),56–59. doi: 10.6084/m9.figshare.894383

Kozina, Zh.L. (2007). Faktorni modeli fizychnoi pidhotovlenosti voleibolistok vysokoho klasu riznoho ihrovoho amplua. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, (9), 80–85. doi: 10.6084/m9.figshare.894383

Lopatiev, A.O., Vlasov, A.P. & Trach, V.M. (2013). Informatsiini ta enerhetychni aspekty analizu skladno-koordynatsiinykh rukhiv striltsiv. Teoria ta metodika fizcnogo vihovanna, (4), 19-24. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1032

Petrov, P.K. (2013). Informacionnye tekhnologii v fizicheskoj kul’ture i sporte. M.: Akademiya, 288.

Platonov, V.N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. K.: Olimpijskaya literatura, 808.

Platonov, V.N. (1984). Teoriya i metodika sportivnoj trenirovki K: Vishcha shkola, 352

Fomin, N.A. & Filin, V.P. (1986). Na puti k sportivnomu masterstvu. M: Fizkultura i sport, 160.

Kholodov, Zh.K. & Khlomenok, P.N. (1979). Aktualnye voprosy algoritmizatcii i programmirovaniia obucheniia. Teoriia i praktika fizicheskoi kultury, (9), 51–53.

Khudolii, О.М. & Ivashchenko, О.V. (2013). Informatsiine zabezpechennia protsesu navchannia i rozvytku rukhovykh zdibnostei ditei i pidlitkiv. Teoria ta metodika fizcnogo vihovanna, (4), 3–18. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031.

Khudolii, О.М. & Ivashchenko, О.V. (2004). Konceptualnі pіdhody do rozrobky programy naukovyh doslіdzhen u fіzichnomu vyhovannі. Teoria ta metodika fizcnogo vihovanna, (4), 2–5. url: http://www.tmfv.com.ua/journal/articl/view/567.

Khudolii, O.M. & Ivashchenko, O.V. (2014). Modelyuvannya protsesu ta rozvitku rukhovykh zdibnostey u ditey I pidlitkiv: Monohrafiya. Kharkiv OVS, 320.

Khudolii, О.М. & Karpunets, T.V. (2002). Planuvannia eksperymentu v doslidzhenni protsesu pidhotovky yunykh himnastiv. Teoria ta metodika fizcnogo vihovanna, (4), 2–8. https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2002.4.73

Khudolii, O. M. (2011). Teoretyko-metodychni zasady systemy pidhotovky yunykh himnastiv 7–13 rokiv : Avtoreferat dysertatsii doktora nauk z fiz. vykh. i sportu: 24.00.01.K. : NUFViS, 44.

Chernenko, S.O. (2016). Modeliuvannia protsessu navchannia fizychnykh vprav shkoliariv molodshykh klasiv: Avtoreferat dysertatsii kandydata nauk z fiz. vykh. i sportu: 24.00.02. L.: 20.

Yavorska, T.Ye. (2010) Osoblyvosti prohnozuvannia rezultatyvnosti sportsmeniv yak faktora pidvyshchennia efektyvnosti navchalno-trenuvalnoho protsesu. Pedagogika, psikhologiya i medico-biologicheskie problem fizicheskogo vospitaniya i sporty, (3), 148–151. doi:10.15561/18189172.2014.1111

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215–228.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S. & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (1), 146–155.


References (Original Language)


Ахметов, Р.Ф. (2004). Групповые статистические характеристики и факторный анализ многомерной совокупности параметров спортсменов в задачах прогноза результативности. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, (6), 91–104. doi: 10.6084/m9.figshare.894383

Берг, А.И. & Тихонов, И.И. (1968). Проблемы программированного обучения. Л.: Знание, 3–22.

Єрмаков, С. С. (2010). Біомеханічні моделі ударних рухів у спортивних іграх у контексті вдосконалення технічної підготовки спортсменів. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 11–18.

Иващенко, О.В. (1988). Нормативные показатели тренировочных нагрузок на начальном этапе подготовки юных гимнасток 6–8 лет: Автореферат диссертации кандидата педагогических наук: 13.00.04 М.: НИИ физиологии детей и подростков,17.

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: монографія. Харків: ОВС. 360 с.

Іващенко, О.В., Цеслицка, М., Худолій, О.М. & Єрмаков, С.С. (2014). Моделювання силової підготовленості дівчат 6–7 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (3), 10–16. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1103

Іващенко, О.В. (2017). Теоретико-методичні основи моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: 13.00.02. Чернігів, 40 с.

Козина, Ж.Л. (2008). Математическое моделирование индивидуальных особенностей спортсменов. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (4), 56–59. doi 10.6084/m9.figshare.894383

Козіна, Ж.Л. (2007). Факторні моделі фізичної підготовленості волейболісток високого класу різного ігрового амплуа. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (9), 80–85 doi 10.6084/m9.figshare.894383

Лопатьєв, А.О., Власов, А.П. & Трач, В.М. (2013). Інформаційні та енергетичні аспекти аналізу складно-координаційних рухів стрільців. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 19-24. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1032

Петров, П.К. (2013). Информационные технологии в физической культуре и спорте. М.: Академия, 288.

Платонов, В.Н. (2004). Система подготовки спорт­сменов в олимпийском спорте. К.: Олимпийская литература, 808.

Платонов, В.Н. (1984). Теория и методика спортивной тренировки. К.: Вища школа, 352.

Фомин, Н.А. & Филин, В.П.(1986). На пути к спортивному майстерству. М.: Физкультура и спорт, 160.

Холодов, Ж.К. & Хломенок, П. Н. (1979) Актуальные вопросы алгоритмизации и программирования обучения. Теория и практика физической культуры. (9). 51–53.

Худолій, О.М. & Іващенко, О. В. (2013) Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 3–18. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031.

Худолій, О.М. & Іващенко, О. В. (2004) Концептуальні підходи до розробки програми наукових досліджень у фізичному вихованні. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 2–5. url: http://www.tmfv.com.ua/journal/articl/view/567.

Худолій, О.М. & Іващенко, О.В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Mонографія. Харків: ОВС, 320.

Худолій, О.М. & Карпунець, Т.В. (2002) Планування експерименту в дослідженні процесу підготовки юних гімнастів. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 2–8. doi:https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2002.4.73

Худолій, О.М. (2011). Теоретико-методичні засади системи підготовки юних гімнастів 7–13 років : Автореферат дисертації доктора наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.01.К. : НУФВіС, 44.

Черненко, С.О. (2016) Моделювання процесу навчання фізичних вправ школярів молодших класів: Автореферат дисертації кандидата наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. Л.: 20.

Яворська, Т.Є. (2010) Особливості прогнозування результативності спортсменів як фактора підвищення ефективності навчально-тренувального процесу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (3), 148–151. doi:10.15561/18189172.2014.1111

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., Iermakov, S.S., & Rumba, O.G. (2016). Computer simulation of junior gymnasts’ training process. Science of Gymnastics Journal, 8 (3), 215-228.

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S. & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17 (1), 146–155.
DOI: https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2017.2.1189

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.