The Interdependence of Quality of Life Related to Health with Individual Indicators of Athletic Abilities of Junior Schoolchildren

I. В. Кривенцова, C. А. Пашкевич

Abstract


Object: to determine the changes in the correlation between the indicators of quality of life scales related to health and the development of dexterity and flexibility of pupils of 2 grade under the influence of modern mobile games.

Materials and methods: 45 2 grade schoolchildren of the general education lyceum took part in the study, the average age was 7.6 ± 0.5 years (boys - n = 22, girls - n = 23). The following methods were used: analytical; pedagogical; socio-psychological. Statistical processing of the results was carried out using parametric methods with the analysis of correlation structures.

Results: in the dynamics, the quality of life indicators were significantly improved according to the evaluation of children (+17.8%, p <0.05), according to parents (+9.1%, p <0.05), flexibility (+26.7%, p <0.05), a tendency to increase agility (+ 5.4%, p <0.09) was revealed. At the end of the study, significant relationships were established between the system indicators and the change in the rate of system formation to “Physical Activity” (3.54 conventional units).

Conclusion: The introduction of modern outdoor games in the primary school positively affects the development of sensitive motor qualities and the quality of life associated with the health of schoolchildren in the junior school. The existence of interrelations between these indicators can be used as a criterion for the effectiveness of the organization of physical education of pupils.

 


Keywords


quality of life related to health; schoolchildren of lower grades; flexibility; dexterity; correlation structures

References


Androshchuk, N.V., Leskiv, A.D., & Mekhonoshyn, S.O. (2000). Rukhlyvi ihry ta estafety u fizychnomu vykhovanni molodshykh shkolyariv. Ternopil, 112.

Kryventsova, I.V., Pashkevych, S.A., & Khavaldzhy, V.K. (2015). Osoblyvosti rozvytku shvydkisnykh yakostey yunykh sport·smeniv-fekhtuvalnykiv za dopomohoyu suchasnykh rukhlyvykh ihor. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (3), 42–46. DOI: 10.17309/tmfv.2015.3.1148

Kruhlyak, O.Ya. (2004). Rukhlyvi ihry ta estafety v shkoli: posibnyk dlya vchytelya. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 60.

Pavlova, Yu.O. (2014). Otsinyuvannya vplyvu rukhovoyi aktyv­nosti u prohnozuvanni yakosti zhyttya molodi. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Seriya: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannya ta sport. Chernihiv, 3(118), 222–225.

Pavlova Yu. (2015). Znachennya rukhovoyi aktyvnosti v strukturi yakosti zhyttya molodi. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny : zb. nauk. pr. z haluzi fiz. vykhovannya, sportu i zdorov»ya lyudyny. L., 4(19), 75–80.

Pavlova, Iuliia, Vynogradskyi, Bogdan, Ripak, Igor, Zikrach, Dmytro, & Borek, Zbigniew (2016). Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16(2), Art. 65: 418–423.

Libanova, E.M., Hladun O.M., Lisohor L.S. ta in. (2013). Vymiryuvannya yakosti zhyttya v Ukrayini. Analitychna dopovid. Kyyiv.

Prystupa, Ye., & Kurysh, N. (2010). Yakist zhyttya lyudyny: komponenty, katehoriyi ta yikh vymiryuvannya. Fizychna aktyvnist, zdorovya i sport, (2), 54–63.

Belcastro, A., Mofidi, D.M., Ahmadi, Y., & Moghaddaszadeh, A. (2015). Correlates of Psychosocial Health-related Quality of Life Measures for Normal Weight and Obese Children Participating in an Active Play Program. J Child Adolesc Behav, (3), 242. doi: 10.4172/2375-4494.1000242

Gopinath, B., Hardy, L.L., Baur, L.A., Burlutsky, G., & Mitchell, P. (2012). Physical activity and sedentary behaviors and health-related quality of life in adolescents. Pediatrics, (130), 167–174.

Varni, J.W., Seid, M., & Kurtin, P.S. (2001). PedsQL 4.0: reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations. Med Care, (39), 800–812.

Khudolii, O.M., Ivashchenko, O.V., & Chernenko, S.O. (2013). Chynnyky, shcho vplyvayut na efektyvnist navchannya fizychnym vpravam khlopchykiv molodshykh klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (1), 21–26.

Danylenko, H.M., Podrihalo, L.V., Pashkevych, S.A. (2008). Vplyv sotsialno-hihiienichnykh ta sotsialno-psykholohichnykh faktoriv vnutrishno shkilnoho seredovyshcha na funktsionalnyi stan uchniv pochatkovoi shkoly. Vestnik gigieny i epidemiologii, 12 (1), 54–60.

Dyachenko, Yu. L. (2015). Do problemy sotsialnoho blahopo­luch­chya rodyny yak nevidyemnoyi skladovoyi yakosti zhyttya di­tey doshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi, 6 (50), 48–53.

Anokhin, P.K. (1978). Filosofskie aspekty teorii funktsionalnoy sistemy. M.: Nauka, 399.

Antonik, V.I., Antonik, I.P., & Andrianov, V.Ye. (2009). Anatomiya, fiziolohiya ditey z osnovamy hihiyeny ta fizychnoyi kultury. Navchalnyy posibnyk. K.: Vydavnychyy dim «Profesional», Tsentr uchbovoyi literatury, 336.

Ohnystyy, A.V. (2001). Pedahohichna praktyka z fizychnoho vykhovannya: metodychni rekomendatsiyi dlya studentiv fakultetu pidhotovky vchyteliv pochatkovykh klasiv. Ternopil: TDPU, 20.

Vyalyy, S. (2006). Metodyka rozvytku hnuchkosti u shkolyariv molodshykh klasiv. Teoria ta metodika fizicnogo vihovanna, (1), 3-12.

Repnevskii, S.M., & Popov, V.I. (2009). Fizicheskaia podgotovlennost detei mladshego shkolnogo vozrasta. Pedagogika, psikhologiia i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitaniia i sporta.


References (Original Language)


Андрощук, Н.В., Леськів, А.Д., & Мехоношин, С.О. (2000). Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів. Тернопіль, 112.

Кривенцова, І.В., Пашкевич, С.А., & Хавалджи, В.К. (2015). Особливості розвитку швидкісних якостей юних спортсменів-фехтувальників за допомогою сучасних рухливих ігор. Теорія та методика фізичного виховання, (3), 42-46. DOI: 10.17309/tmfv.2015.3.1148

Кругляк, О.Я. (2004). Рухливі ігри та естафети в школі: посібник для вчителя. Тернопіль: Підручники і посібники, 60.

Павлова, Ю.О. (2014). Оцінювання впливу рухової активності у прогнозуванні якості життя молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 3(118), 222-225.

Павлова, Ю. (2015). Значення рухової активності в структурі якості життя молоді. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Л., 4(19), 75-80.

Pavlova, Iuliia, Vynogradskyi, Bogdan, Ripak, Igor, Zikrach, Dmytro, & Borek, Zbigniew (2016). Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 16(2), Art. 65: 418–423.

Лібанова, Е.М., Гладун, О.М., Лісогор, Л.С. та ін. (2013). Вимірювання якості життя в Україні. Аналітична доповідь. Київ.

Приступа, Є., & Куриш, Н. (2010). Якість життя людини: компоненти, категорії та їх вимірювання. Фізична активність, здоров’я і спорт, (2), 54-63.

Belcastro, A, Mofidi, DM, Ahmadi, Y, & Moghaddaszadeh, A (2015). Correlates of Psychosocial Health-related Quality of Life Measures for Normal Weight and Obese Children Participating in an Active Play Program. J Child Adolesc Behav, (3), 242. doi: 10.4172/2375-4494.1000242

Gopinath, B, Hardy, LL, Baur, LA, Burlutsky ,G, & Mitchell P (2012). Physical activity and sedentary behaviors and health-related quality of life in adolescents. Pediatrics, (130), 167-174.

Varni, JW, Seid, M, & Kurtin, PS (2001). PedsQL 4.0: reliability and validity of the Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0 generic core scales in healthy and patient populations. Med Care, (39), 800-812.

Худолій, О.М., Іващенко, О.В., & Черненко, С.О. (2013). Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 21-26.

Даниленко, Г.М., Подрігало, Л.В., Пашкевич, С.А. (2008). Вплив соціально-гігієнічних та соціально-психологічних факторів внутрішньо шкільного середовища на функціональний стан учнів початкової школи. Вестник гигиены и эпидемиологии, 12 (1), 54-60.

Дяченко Ю. Л. (2015). До проблеми соціального благополуччя родини як невід’ємної складової якості життя дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 6 (50): 48-53.

Анохин, П.К. (1978). Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 399.

Антонік, В.І., Антонік, І.П., & Андріанов, В.Є. (2009). Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 336.

Огнистий, А.В. (2001). Педагогічна практика з фізичного виховання: методичні рекомендації для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів. Тернопіль: ТДПУ, 20.

В’ялий, С. (2006). Методика розвитку гнучкості у школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 3-12.

Репневский, С.М., & Попов, В.И. (2009). Физическая подготовленность детей младшего школьного возраста. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта.
DOI: https://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2017.1.1183

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.