Comparative Analysis of the Kickboxers’ Impact Techniques Indicators at the Preliminary Basic Training Stage Taking Into Account the Weight Categories

Keywords: technique, kicks, kickboxers, weight classes, preliminary basic training stage

Abstract

The objective of the study is to conduct a comprative analysis of the kickboxers experimental and control groups' performance.

Materials and methods. The pedagogical study involved 60 kickboxers who were at the stage of preliminary basic training. There were formed two homogeneous groups. The experimental group consisted of 30 people in three categories: I (67 kg), II (70 kg), III (74 kg). There were 10 people in each category. The control group also consisted of 30 people in the same three categories: I (67 kg), II (70 kg), III (74 kg). There were also 10 people in each category.

Results. The ratio of impact techniques quantitative indicators between the control and experimental groups determines the effectiveness of kickboxers’ impact techniques at the stage of preliminary basic training, taking into account the weight categories, where the experimental group significantly exceeded (p ≤ 0.05) the control group by all indicators.

Conclusions. The study of existing research has revealed that the analysis of motor performance techniques of kickboxers can be a component of training to improve the efficiency of the training process and the effectiveness of competitive activities.

The analysis of the special literature allowed to determine the most frequently performed percussion techniques in oriental martial arts.

The results obtained after the experiment indicate that the indicators of technical motor actions of kickboxers in the experimental group are significantly higher (p ≤ 0.05) than in the control group. A detailed analysis of the technique of percussion among kickboxers allowed to establish the difference in technical training between athletes of the experimental and control groups, taking into account weight categories during the performance of eight strokes for the first category (67 kg) were in the range of 14.7-36.3% (in the second category, 70 kg) – 15.0-51.2% and III category (74 kg) – 15.3-66.6% in favor of the experimental group.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Natalia Hutsul, Ukrainian Academy of Printing

Department of Physical Education,
Pid Holoskom St, 19, Lviv, 79020, Ukraine
umbanathalie88@gmail.com

Volodymyr Rykhal, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi

Department of Theory and Methods of Physical Education,
Tadeusha Kostyushka St, 11, Lviv, 79007, Ukraine
rykhal8888@gmail.com

Andriy Okopnyy, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi

Department of Pedagogy and Psychology,
Tadeusha Kostyushka St, 11, Lviv, 79007, Ukraine
okopnuy@rambler.ru

Ihor Vovk, Lviv National Agrarian University

Department of Physical Education,
Volodymyra Velykoho St, 1, Dubliany, Lviv Oblast, 80381, Ukraine
igorvasylovych@gmail.com

References

Yaremko, M.O. (2001). Vdoskonalennia shvydkisno-sylovykh yakostei v udarnykh pryiomakh kikbokseriv na etapi poperednoi bazovoi pidhotovky [dysertatsiia]. Lviv: Lviv derzh in-t fiz. Kultury, 226 s. (in Ukrainian)

Skyrta, O.S., Horbenko V.P., Khatsaiuk, O.V., & Piniker, O.S. (2014). Doslidzhennia zavadostiikosti kikbokseriv u rozdili oriiental na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, (3), 110-117.

Buse, G.J., & Santana, J.C. (2008). Conditioning strategies for competitive kickboxing. Strength & Conditioning Journal, 30(4), 42-48. https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e31817f19cd

Platonov, V.N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskiye prilozheniya. K.: Olimpiyskaya literatura, 808. (in Ukrainian)

Platonov, V.N. (1997). Obshchaia teoryia podhotovky sportsmenov v olympyiskom sporte. K.: Olympyiskaia lyteratura, 583. (in Ukrainian)

Romanov, Yu.N. (2003). Taktycheskaia podhotovka v kykboksynhe: uchebnoe posobye. Cheliabynsk: YuUrHU, 75. (in Russian)

Skyrta, O.S., & Khatsaiuk, O.V. (2014). Analiz udarnoi tekhniky kikbokseriv WPKA v rozdili oriiental z vykorystanniam novitnikh tekhnolohii. Aktualni problemy rozvytku tradytsiinykh i skhidnykh yedynoborstv. Zb. tez dop. VIII Mizhnar. elektron. nauk.-metod. konf. Kharkiv: Akademiia VV MVS Ukrainy. (in Ukrainian)

Hutsul, N.Z., Skyrta, O.S., & Rykhal, V.I. (2019). Zistavlennia pokaznykiv tekhniko-taktychnykh dii kvalifikovanykh kikbokseriv na riznykh etapakh bahatorichnoi pidhotovky. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P.Drahomanova. Seriia No 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport): [zb. nauk.pr.]. Kyiv; 5 K (113)19, 94-101

Booth, G. (2006). Training for real. Australian taekwondo magazine, 15(2), 20.

Kiatbusaba, P. (2013). Lanna Muay Thai Boxing Camp. Muay Thai Boxing.

Stewart, A. (2011). The Boxer’s “‘Pugilistic-Present’: Ethnographic Notes Towards a Cultural History of Amateur and Professional Boxingin England”. Sportin History, 31(4), 464-486. https://doi.org/10.1080/17460263.2011.645337

Ostianov, V.N., & Haidamak, I.I. (2001). Boks (obuchenye y trenyrovka). Kyiv: Olimpiiska literatura; 237 s. (in Ukrainian)

Bakulev, S.E., Nazarenko, M.V., & Momot, D.A. (2007). Osnovy podgotovki v kikboksinge: ucheb. posobiye. SPb.: Feder. agentstvo po fiz. kulture i sportu. 204 s (in Russian) Pat, O’Keeffe (2002). Kick boxing – a framework for success. Summersdale Publishers Ltd. Chichester. 160 р.

Ouergui, I., Hssin, N., Haddad, M., Franchini, E., Behm, D.G., Wong, D.P., Gmada, N., & Bouhlel, E. (2014). Time-motion analysis of elite male kickboxing competition. J Strength Cond Res, 28(12), 3537-3543. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000579

Savchyn, M.P. (2003). Trenovanist boksera ta yii diahnostyka. Kyiv: Nora-print. 220 s. (in Ukrainian)

Pityn, M., Okopnyy, A., Tyravska, O., Hutsul, N., & Ilnytsky, I. (2017). Dynamic of indexes of technical and tactical actions of qualified kickboxer individual fighting style. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(s3), 1024-1030. https://doi.org/10.7752/jpes.2017.s3157

Gerasimov, M. V. (2014). Technical-tactical fitness indices of elite kickboxers in “point fighting” division. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury, (6), 77-79.

Hutsul, N., & Rykhal, V. (2020). Analiz zmahalnoi diialnosti kikbokseriv na etapi poperednoi bazovoi pidhotovky. V: Arziutov HM, redaktor. Naukovyi chasopys Nats.ped. un-tu im. M. P. Drahomanova. Seriia 15, Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). [zb. nauk.pr.]. Kyiv; 3K(123)20, 125-130. (in Ukrainian)

Saienko, V.H. (2010). Shvydkisni ta sylovi parametry udariv rukamy u vysokokvalifikovanykh karatystiv. Moloda sportyvna nauka Ukrainy : Zb. nauk. prats z haluzi fizychnoi kultury ta sportu, 1, 278-282. (in Ukrainian)

Prystupa, E., Okopnyy, A., Hutsul, N., Khimenes, Kh., Kotelnyk, A., Hryb, I., & Pityn, M. (2019). Development of special physical qualities skilled kickboxers various style of competitive activity. Journal of Physical Education and Sport, 19(s2), 273-280. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s2041

Zadorozhna, O., Okopnyy, A., Hutsul, N., Kotelnyk, A., Grashchenkova, Z., Perederiy, A., Pityn, M., & Svistelnyk, I. (2019). Improving kickboxers’ special physical preparedness which accounts for their individual tactical style and technical skills. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 19(2), 1173-1179. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.02170

Kashuba, V., & Lytvynenko, Yu. (2010). Suchasni biomekhanichni erhohenni zasoby v sporti. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, (3), 4-6 (in Ukrainian)

Boychenko, N. V. (2008). Ways of improving technical preparation of combat sportsmen. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, (2), 19-21.

Agafonov, A.I. (2013). Biomekhanicheskiy analiz tekhniki udarov nogami kikbokserov razlichnykh kvalifikatsionnykh grupp. Fundamentalnye issledovaniya, 10 (chast 9), 2031-2035. http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32582

Gartland, S. M., Malik, H.A., & Lovell, M.E. (2005). A prospective study of injuries sustained during competitive Muay Thai kickboxing. Clinical Journal of Sport Medicine, (15), 34-36. https://doi.org/10.1097/00042752-200501000-00007

Romanov, Yu.N. (2014). Osobennosti dolgovremennoy adaptatsii kikbokserov v sisteme integralnoy podgotovki : avtoref. dis. na polucheniye nauch. stepeni doktora biologicheskikh nauk: spets. 03.03.01 “Fiziologiya”. Chelyabinsk, 46. (in Russian)

Hölbling, D., Preuschl, E., Hassmann, M., & Baca, A. (2016). Kinematic analysis of the double side kick in pointfighting, kickboxing. Journal of sports sciences, 35(4), 1-8. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1164333

Khatsaiuk, O.V., & Karataieva, D.O. (2008). Udoskonalennia tekhniky rukopashnoho boiu pravookhorontsiv MVS Ukrainy iz vykorystanniam suchasnykh tekhnichnykh zasobiv navchannia. (Shyfr “Model-RB”, nomer derzhavnoi reiestratsii 0108U007536). Nauk. Doslid. Rob. Kharkiv: AVV MVSU.

Morgunov, A.A., Sagaydak, S.N., & Dorofeeva, T.I. (2009). Influence of operative correction on technical tactical actions at kickboxer. Pedagogics, psychology, medical- biological problems of physical training and sports, 11, 60-68.

Ouergui, I., Hssin, N., Franchini, E., Gmada, N., & Bouhlel, E. (2013). Technical and tactical analysis of high level kickboxing matches. International Journal of Performance Analysis in Sport, 13(2), 294-309. https://doi.org/10.1080/24748668.2013.11868649
Published
2020-09-25
Cited
0 article
How to Cite
Hutsul, N., Rykhal, V., Okopnyy, A., & Vovk, I. (2020). Comparative Analysis of the Kickboxers’ Impact Techniques Indicators at the Preliminary Basic Training Stage Taking Into Account the Weight Categories. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(3), 182-190. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.3.08
Section
Articles