Group motivation of students in physical education under mutual learning

  • Т. І. Дух Lviv State University of Physical Culture
Keywords: group motivation, mutual learning, students, physical education

Abstract

The reasons of low level of student motivation in physical education. Submitted main reasons students during physical education classes. Theoretically proved the feasibility of using mutual learning to enhance motivation of students to physical education. Exprimentaly set to increase motivation in students training of physical education program of mutual learning.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Горіна О. Проблеми типологічного групування студентів — дидактичні основи диференційованого навчання / О. Горіна // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2008. — № 2. — С. 41 — 46.

2. Заярин Г. А. Фізичне та валеологічне виховання студентської молоді / Г. А. Заярин, А. Н. Несин. — Луганськ : СУНУ, 2000 — 76 с.

3. Канішевський С. М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Канішевський. — К., 1999. — 270 с.

4. Кобза М. Т. Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на адаптацію до фізичних навантажень та здоров’я студентів : автореф. дис. … канд. біолог. наук : [спец.] 03.00.13 „Фізіологія людини і тварин” / Кобза Мирослав Тадеушович ; Таврійський НУ ім. В. І. Вернадського. — Сімф., 2002. — 18 с.

5. Короткова Е. Обучение двигательным действиям в условиях организации продуктивных взаимодействий (ученик-ученик) / Е. Короткова, Л. Архипова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. — 2002. — № 4. — С. 21–23.

6. Куліш Н. М. Низька мотивація молоді до занять спортом чи фізичним вихованням — проблема формування здорового способу життя / Н. М. Куліш, С. І. Городинський, Н. М. Букорос // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова — X., 2012. — № 4. — С. 66—70.

7. Литовченко Г. Підвищення рухової активності студентів — один з видів підготовки фахівців високої кваліфікації в технічних вузах / Г. Литовченко, М. Кузьменко, О. Соломко // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмаковаю — X, 2005. — № 7. — С. 34—40.

8. Лийметс Х. Й. Групповая работа на уроке / Лийметс Х. Й. — Г. : Знание, 1975. — 64 с.

9. Психология потребностей и мотивация персонала. — Харьков : Изд. «Гуманитарный центр», 2002. — 153 с.

10. Юрчишин Ю. В. Формування мотивації до здорового способу життя студентської молоді засобами масової інформації / Ю. В. Юрчишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – Вип. 14. – Т. 4. – С. 186–191.
Cited
0 article
How to Cite
Дух, Т. (1). Group motivation of students in physical education under mutual learning. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (11), 38-43. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/837