Структура фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей дошкільного віку

  • Ж. Л. Козіна Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • О. Г. Лахно Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
  • М. М. Бочкіна Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Abstract

Наведено результати визначення структури фізичного розвитку, психофізіологічних можливостей та фізичної підготовленості дітей вікових груп 1-2, 3-4 і 4-5 років. Встановлено, що розвиток дітей від 1 до 5 років відбувається гетерохронно. У початковому дослідному віковому періоді (1-2 роки) спостерігається значна роль показників фізичного розвитку у розвитку фізичних якостей і психофізіологічних можливостей. У віці 3-4 років посилюється роль рівня розвитку фізичних якостей і психофізіологічних можливостей у структурі комплексної підготовленості, а у віковому періоді 4-5 років знову спостерігається підвищення ролі фізичного розвитку зі збереженням ролі фізичної підготовленості і психофізіологічних можливостей.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Агеева Г.Ф. Психофизическое состояние детей дошкольного возраста в процессе освоения инновационной программы / Г.Ф. Агеева // Теория и практика физ. культуры. - 2010. - N 6. - С. 92.

2. Аршавский И. А. Очерки по возрастной физиологии / И.А, Аршавский / М., 1967. — 246с.

3. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн / - М., ФиС, 1991. -276с.

4. Волохов А. А. Очерки по физиологии нервной системы в раннем онтогенезе / А.А. Волохов / Л., 1968. — 178с.

5. Єрмаков С.С. Інформаційні технології у наукових спортивних дослідженнях / С.С. Єрмаков // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 272-280.

6. Интервью с профессором И.А. Аршавским: Режим доступа: http://www.rebenok.com/info/earlydevelopment/nikitin/53647/intervju-s-professorom-i-arshavskim.html.

7. Заєць. В. Порівняльна характеристика фізичної працездатності дітей 6-річного віку різного типу соціалізації / Заєць. В., Мицкан Б.М. // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Збірник наукових праць. — Рівне: РВЦ Міжнародного університету
«РЕГГ» імені академіка Степана Дем’янчука, 2003. — Ч.1. — С.163 — 166.

8. Касаткин Н. И., Ранние условные рефлексы в онтогенезе человека, М., 1948. — 264 с.

9. Кашуба В.А. Биостатические и гониометрические показатели детей старшего дошкольного возраста с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата / Кашуба В.А.,
Бондарь Е.М. // Физическое воспитание студентов. - 2009. - N 2. - С. 26-28.

10. Козина Ж.Л. Основные положения авторского курса подготовки беременных к естественным здоровым родам «Раскрытие цветка» /
Козина Ж.Л. // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. — №3. — С. 81-92.

11. Козіна Ж.Л. Методика гімнастики у віршах „Маленькі чарівники” для дітей 1-3 років / Козіна Ж.Л., Козін В.Ю.// Теорія та практика
фізичного виховання. Щоквартальний науково-методичний журнал ХДПУ. - Харків: ХДПУ, 2001. - №№ 2, 4.- С.35-44.

12. Козина Ж. Л. Маленькие волшебники. Издание третье, дополненное / Ж.Л. Козина, В.Ю. Козин / — Харьков, 2009. — 80 с. — ил. Приложение: видеофильм „ Маленькие волшебники”.

13. Козина Ж.Л. Рождение ребенка / Ж.Л. Козина, В.Ю. Козин / — Харьков, 1998. — 72 с.

14. Козина Ж.Л. Чудо природы. Динамическая гимнастика и плавание для самых маленьких / Ж.Л. Козина, В.Ю. Козин / — Харьков, 2009. — 32 с. — ил. Приложение: видеофильм „Чудо природы”.

15. Коробєйніков Г.В. Вікові особливості розумової працездатності людини / Г.В. Коробєйніков // Фізіол. журн. — 1999. — 45, N 5. — С. 107-111.

16. Коробєйніков Г.В. Вікові особливості функціональної організації основних видів діяльності людини: Автореф. дис... д-ра біол.
наук: 03.00.13 / Г.В. Коробейніков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 26 с.

17. Коробейников Г.В. Возрастные особенности психофизиологических механизмов умственной работоспособности / Г.В. Коробейников, Г.П. Федько // Пробл. старения и долголетия. —
2003. — 12, N 3. — С. 294-301.

18. Коробейников Г.В. Психофизиологическая организация деятельности человека: монография / Г.В. Коробейников. — Белая Церковь, 2008. — 138 с. — Библиогр.: с. 127-137.

19. Лизогуб В.С. Формування психофізіологічних функцій в онтогенезі / В.С. Лизогуб, М.В. Макаренко // Фізіол. журн. — 2006. — 52, N 2. — С. 76. Онтогенез нейродинамічних функцій людини / [В.С. Лизогуб, Д.М. Харченко, С.М. Хоменко, та ін..] // Фізіол. журн. — 2002. — 48, N 2. — С. 123-124.

20. Мицкан Б.М. Руханкова абетка: Навчально-методичний посібник / Мицкан Б.М., Презлята-Воробей Г.. — Тернопіль: Навчальна книга —
Богдан. — 2005. — 64 с.

21. Мицкан Б.М. Концепція тіла в контексті здоров’я і краси людини / Мицкан Б.М., Фотуйма О.Я. // Молода спортивна наука України. — 2007. — С. 216-221.

22. Серцевий ритм при розумовій діяльності учнів молодшого шкільного віку / [М.В. Макаренко, В.М. Києнко, В.С. Лизогуб, С.М. Хоменко] // Фізіол. журн. — 2002. — 48, N 2. — С. 41-42.

23. Фрулева Ю.П. Влияние экспрессивной динамической гимнастики на психофизическое развитие детей первого года жизни / Фрулева Ю.П. // Педагогико-психологические и медико-биолические проблемы физической культуры и спорта: электронный журнал Камского государственного института физической культуры.
— 2(2008). — №7. — С. 12-18.
Cited
0 article
How to Cite
Козіна, Ж., Лахно, О., & Бочкіна, М. (1). Структура фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (11), 41-42. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/754
Section
Physical Education of Various Population Groups

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>