Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей

  • Ю. О. Павлова Львівський державний університет фізичної культури
  • В. Тулуйдан Ужгородський національний університет
  • Є. Приступа Львівський державний університет фізичної культури
  • Б. А. Виноградський Львівський державний університет фізичної культури

Abstract

Виявлено, що більшість студентської молоді (69,67–72,01 %) належать до основної медичної групи, а близько 20 % мають різноманітні захворювання та займаються фізичною культурою у спеціальних медичних групах. Протягом навчання кількість студентів, які належить до спеціальної чи основної медичної групи суттєво не змінюється. Згідно результатів різних функціональних проб основна частина студентів є здоровими, але із низь-
ким рівнем тренованості, не мають порушень у роботі серцево-судинної системи. Більше 95 % опитаних нами студентів оцінюють рівень своєї фізичної підготовленості як середній або високий. Ця суб’єктивна характеристика суттєво відрізняється від отриманих об’єктивних результатів. Усі середні показники фізичної підготовленості студентів є на низькому рівні. Протягом навчального року спостерігалася позитивна динаміка фізичного вдосконалення студентів, результати виконання усіх нормативів суттєво покращилися.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Вовченко  І.  І. Фізична підготовленість студентів медичного коледжу / І. І. Вовченко, Т. В. Стаднік // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2008. — №8. — С. 39—41.

2. Драчук  А.  І. Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. вихо-
вання різних груп населення» / Драчук А. І. ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Л., 2001. — 20 с.

3. Дуржинська О. Визначення оптимальних параметрів фізичних навантажень для студенток із низьким рівнем фізичної підготовленості / О.  Дуржинська, В. Льовкін, С. Войтенко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. — 2008. — Т. 2. — С. 104—107.

4. Іваночко В. Дослідження мотивації студенток Львівської комерційної академії щодо різних видів фізичної активності / Вікторія Іваночко // Молода спортивна наука України. — 2010. — Т. 2. — С. 82—86.

5. Малімон О. О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів : монографія / О. О. Малімон — Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009 — 160 с.

6. Попрошаєв  О.  В. Аналіз соматичного здоров’я студентів-юристів перших курсів з 2007 по 2009 роки / О.  В.  Попрошаєв, О.  В.  Чумаков, С.  Г.  Зінченко, С.  В.  Курячий // Проблеми фізичного виховання і спорту. — 2010. — № 4. — С. 115—118.

7. Томенко О. А. Рівень соматичного здоров’я і рухової активності студентів вищих навчальних закладів / О. А. Томенко, С. А. Лазоренко // Слобожанський науково-спортивний вісник. — 2010. — №2. — С. 17—20.

8. Branca F. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response / F.  Branca, H. Nikogosian, T. Lobstein. — WHO, 2009. — 392 р.

9. Gender differences in effects of physical activity on quality of life and resource utilization / T.  Morimoto, Y. Oguma, S. Yamazaki [et al.] // Qual. Life Res. — 2006. — V. 15. — P. 537—546.

10. Leisure time physical activity and health-related quality of life / A. Vuillemin, S. Boini, S. Bertrais [et al.] // Prev. Med. — 2005. — V. 41. — P. 562—569.

11. Masurier G. Top 10 Reasons for quality physical education / Guy le  Masurier, Charles B. Corbin // JOPERD — 2006. — V. 77, № 6. — Р. 44—53.

12. Pišot R. Correlation between percived quality of life and healthy environment in youth facta universitatis / Rado Pišot, Veronika L. Kropej // Series : Physical Education and Sport — 2006. — V. 4., № 2. — P. 115—123.

13. Posadzki P. Psychosocial conditions of quality of life among undergraduate students: a cross sectional survey / P. Posadzki, P. Musonda, G. Debska, R.  Polczyk // Applied Research Quality Life. — 2009. — V. 4. — P. 239—258.

14. Shibata Ai. Recommended level of physical activity and health-related quality of life among Japanese adults / Ai Shibata, Koichiro Oka, Yoshio Nakamura, Isao Muraoka // Health and Quality of Life Outcomes. — 2007. — V. 5. — режим доступу : http://www.hqlo.com/
content/5/1/64.

15. Welk  G.  J. Fitnessgram. Activitygram reference guide / G.  J.  Welk, M.  D.  Meredith. — Dallas  : The Cooper Institute, 2008. — режим доступу : http://www.cooperinstitute.org/ourkidshealth/fitnessgram/documents/FITNESSGRAM_ReferenceGuide.pdf
Cited
0 article
How to Cite
Павлова, Ю., Тулуйдан, В., Приступа, Є., & Виноградський, Б. (1). Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (3), 7-15. Retrieved from https://tmfv.com.ua/journal/article/view/694
Section
Моделирование как эффективный метод познания сложных объектов и процессов в сфере физической культуры

Most read articles by the same author(s)