Characteristics of motor abilities of middle class

  • О. В. Смірнова G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: girls, guys, motor training

Abstract

The aim — to determine the dynamics of motor preparedness of middle classes.

Materials and methods. Analysis of pedagogical and methodological literature; interviews with experts, questionnaire; surveillance; teacher testing. In testing was attended by 100 students, 10 boys and 10 girls from 5 to 9 classes.

Conclusions. The overall level of the physical condition of the body and motor pidhotovlensti students has a low level. Individual assessment of each motor readiness zoriyentovuye on the development of motor skills and provides an opportunity to identify ways to self-motor readiness of children of secondary school age.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Андрєєва О.В. Фактори, що лімітують здоров’я дівчат середнього шкільного віку // Зб.наук.праць II Всеукр.конф.аспірантів «Молода спортивна наука України». — Львів: ЛДІФК, 1999. — С.154­—160.

Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. — М.: Физкультура и спорт, 1978. — С. 63—89.

Веремеєнко В. Ю. Інформативні показники рухової та функціональної підготовленотсі дівчат 6—7 класів / Веремеєнко В. Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 32—39. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1034

Волков Л. В. Методика виховання фізичних здібностей школярів. — К.: Радянська школа,1980. — 102 с.

Волков В. М., Филин В.П. Спортивний отбор. М.: Физкультура и спорт, 1983. — 176 с.

Годик М. А. Спортивная метрология : Учебник для институтов физ. культури. — М.: Физкультура и спорт, 1988 — 192 с.

Головченко О. І. Характеристика спеціально організованої та спонтанної рухової активності в учнів середнього шкільного віку з різним рівнем розвитку особистісних якостей / Головченко О. І. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2009. — №2. — С. 15—18. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/494

Давиденко О. Контроль функціональних можливостей серцево-судинної системи школярів віком 7–9 років, які займаються фізичними вправами / О. Давиденко, С. Трачук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. ­— 2013. — № 3. — С. 36-39. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/TMFVS_2013_3_9.pdf.

Дубровский В. И. Спортивная медицина:Учебник для студентов вузов, обучающихся по педагическим спеціальностям. — 3-е изд. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 — 528 с.

Дубровский А.В. Понятие «Физическая готовность» в структуре общей готовности человека к профессиональной деятельности / Дубровский А.В.// Теория и практика физической культуры. — 2002. — №3. — С. 40—42.

Зациорский В. М. Спортивная метрология: Учебник для ин-тов физ. культуры./ Зациорский В. М. — М.: Физкультура и спорт, 1982 — 256 с.

Іващенко О.В. Методика навчання гімнастичним вправам шкільної програми / Іващенко О.В. // Теорія та практика фізичного виховання. — 2001. — № 1. — С. 26—31. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.7

Іващенко О.В. Нормативні показники тренувальних навантажень на початковому етапі підготовки юних гімнасток 6—8 років /О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець // Теорія та практика фізичного виховання. — 2001. — № 3. — С. 19—24. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/23

Іващенко О.В. Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів / Іващенко О.В., Дуднік З.М.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 8. — С. 3—5. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.8.727

Іващенко О.В. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат середніх класів / Іващенко О.В., Пелепенко О.В.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 10. — С. 3—9. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.10.743

Іващенко О. В. Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів / О. В. Іващенко, О. А. Макарова // Теорія та методика фізичного виховання. ­— 2013. — № 1. — С. 40-46. DOI: http://dx.doi.org/doi:10.17309/tmfv.2013.1.1009

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів / О. В. Іващенко, О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 15-23. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1041

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної й силової підготовленості юнаків 9—11 класів / О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 24-33. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1042

Іващенко О. В. Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8—9 класів / О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 34-42. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1043

Капкан О. О. Моделювання процесу навчання фізичним вправам дівчат 14—15 років / О. О. Капкан // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 1. — С. 16-20. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1005

Козіна Ж.Л., Попова Н. Факторна структура загальної фізичної підготовленості дівчаток 11—15 років / Козіна Ж.Л., Попова Н. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 48—52. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1036

Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре. — К.: Здоров’я, 1985. — С. 30—35.

Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник / Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. — К.: Олімп. л-ра, 2010. — 248 с.

Лях В. І. Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. — М.: Терра — Спорт, 2000. — 192 с.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. — К.: Олімпійська література, 2001 — 439 с.

Соляник І. Є. Особливості розвитку рухових здібностей у хлопців 6—7 класів / І. Є. Соляник // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 3. — С. 22-31. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.3.1022

Филин В.П. Методы исследования в спорте: Учебное пособие / В.П. Филин, А.С. Ровний. — Харьков: Основа, 1992. — С. 63—68.

Худолій О.М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О.М., Забора А.В.// Теорія і практика фізичного виховання. — 2001. — № 1.— С. 3—12. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.1

Худолій О. М., Планування експерименту в дослідженні процесу підготовки юних гімнастів / Худолій О. М., Карпунець Т. В. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2002. — № 4. — С. 2—8. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2002.4.73

Худолій О.М., Концептуальні підходи до розробки програми наукових досліджень у фізичному вихованні / Худолій О.М., Іващенко О.В. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2004. — № 4. — С. 2—5. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2004.4.140

Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник / О.М.Худолій. — Харків: «ОВС», 2008. — 406 с.

Худолій О.М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі / Худолій О.М. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2008. — № 9. — С. 19—35. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2008.9.454

Худолій О. М., Закономірності процесу навчання юних гімнастів / Худолій О. М., Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 5. — С. 3—18, 35—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолій О.М., Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення І / Худолій О.М.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 1. — С. 19—34. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.1.683

Худолій О.М., Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення IІ / Худолій О.М.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 2. — С. 19—34. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.2.690

Худолій О. М., Педагогічна практика в школі. Повідомлення ІІ / Худолій О. М., Іващенко О.В. //Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 9. — С. 19—32. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.9.740

Худолій О. М., Робоча програма з педагогічної практики в школі (ІV курс, напрям підготовки: 6.01020 Фізичне виховання)/ Худолій О. М., Іващенко О. В., Карпунець Т. В. // Теорія і методика фізичного виховання. — 2012. — № 9. — С. 19—31. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.821

Худолій О. М., Особливості силової підготовленості школярів старших класів / Худолій О. М., Іващенко О. В., Піменов О. О. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — №9. — С. 37—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.822.

Худолій О. М. Особливості програмування розвитку сили у дівчаток молодших класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко, А. А. Тітаренко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 1. — С. 3-15. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1004

Худолій О. М. Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 1. — С. 21-26. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1006

Худолей О.Н. Закономерности формирования двигательных навыков у юных гимнастов // Наука в олимпийском спорте. — 2012. — № 1. — С. 36—46

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 272 с.

Шиян Б. М., Папуша В. Г. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник. — Харків: «ОВС», 2005. — 208 с.

Cieślicka M., Napierała M. (2009). The somatic build of lightweight rowers. Medical and Biological Sciences, 23(3), 33 – 38.

Cieslicka Mirosława, Słowiński Mariusz (2012). Training loads of female canoeing youth national team in sprint competitions. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 12, 149—157.

Citations

Strength Abilities: Overview of Development in Middle School Boys
Veremeenko V. (2018) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Published
2014-09-23
How to Cite
Смірнова, О. (2014). Characteristics of motor abilities of middle class. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (3), 44-52. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1107
Section
Physical Training at School