Modeling power fitness girls grades 6—7

  • О. В. Іващенко G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University http://orcid.org/0000-0002-2708-5636
  • Мирослава Цеслицка Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
  • О. М. Худолій G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University http://orcid.org/0000-0002-5605-9939
  • С. С. Єрмаков G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: boys, functional preparedness, coordinating preparedness, force readiness, motor abilities

Abstract

Purpose — to determine the model of strength abilities in girls grades 6—7.

Material and methods. To achieve the objectives adopted the following methods: analysis of scientific literature, educational testing and treatment methods of mathematical statistics research results. In the study involved girls 6 and 7 classes 21 and 26 people respectively.

Research results. Analysis shows that the most statistically significant differences in the test results of girls 6 and 7 classes observed in tests 2 «long jump from their seats, see ‘and 5’ Squat, times» (p <0,001; p <0,01 respectively). The level of motor readiness girls 6—7 grade determines the development of speed-strength abilities.

Conclusions. Structural canonical discriminant function coefficients suggest that more attention is paid to speed-strength training, the more likely improve motor fitness girls 6—7 class. The canonical discriminant function can be used for estimation and forecasting the development of motor abilities in girls grades 6—7.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арефьев В.Г., Моделирование дифференцированной физической подготовленности школьников // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. — 2014. — № 1. — С. 3—8. doi:10.6084/m9.figshare.894383

Бальсевич В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. П. Запорожанов. — К. : Здоров’я, 1987. — 224 с.

Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / Бальсевич В.К. — М.: Теория и практика физической культуры, 2000. — 275 с.

Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / Бар-Ор О., Роуланд Т. ; пер. с англ. И. Андреев. — К. : Олимп. л-ра, 2009. — 528 с.

Безверхня Г. Фактори, що впливають на формування мотивації рухової активності школярів / Г. Безверхня // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2008. — №3-4. — С. 99-102.

Ильин П.Е. Психомоторная организация человека: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2003. — 384 с.

Іващенко О.В. Нормативні показники тренувальних навантажень на початковому етапі підготовки юних гімнасток 6—8 років /О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець // Теорія та практика фізичного виховання. — 2001. — № 3. — С. 19—24. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/23

Іващенко О. В. Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів / О. В. Іващенко, Г. П. Шепеленко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 2. — С. 22-30. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096

Іващенко О. В. Порівняльна характеристика функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів / О. В. Іващенко, С. А. Пашкевич, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 2. — С. 31-39. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1099

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів / О. В. Іващенко, О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 15-23. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1041

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної й силової підготовленості юнаків 9—11 класів / О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 24-33. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1042

Іващенко О. В. Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8—9 класів / О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 34-42. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1043

Козетов І. І. Формування оптимальної структури координаційних здібностей у школярів 7–9 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 / І. І. Козетов; Нац. ун-т фіз. виховання спорту України. – К., 2001. – 20 с.

Козіна Ж. Л. Факторна структура загальної фізичної підготовленості дівчаток 11—15 років / Ж. Л. Козіна, Н. Попова // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 48-52. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1036

Кравчук Т. М. Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць / Т. М. Кравчук, О. С. Курочка // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 40-47. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1035

Круцевич Т. Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания : дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту / Круцевич Т. Ю. — К., 2000. — 455 с.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. — К. : Олимпийская литература, 1999. — 232 с.

Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник. — К.: Олімпійська література, 2010. — 248 с.

Куц О. С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю / О. С. Куц. — К. ; Вінниця : Континент-ПРИМ, 1995. — Ч. 1. — 124 с.

Мурашевич М. С. Пути активизации двигательной деятельности школьников к физическому совершенствованию / Мурашевич М. С., Мурашевич Н. А. // Совершенствование форм и методов физического воспитания учащихся общеобразовательных школ : материалы ІІ Регион. науч.-практ.конф. — Витибск, 1997. — С. 177–180.

Носко М.О., Єрмаков С.С., Гаркуша С.В. Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів: Вид-во ЧДПУ, 2010. — Вип. 76. — С. 243—247.

Поташнюк Р. Закономірності змін стану здоров’я, працездатності та успішності навчання школярів залежно від рівня їх гігієнічного виховання, сформованого у сім’ї і школі / Поташнюк Р. // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. — Луцьк, 1997. — № 6. — С. 47–49.

Присяжнюк С. І. Положення про фізичне виховання школярів середніх загальноосвітніх закладів освіти України : аналіт. звіт про засідання круглого столу / Присяжнюк С. І. — К. : [б. в.], 1998. — С. 1–4.

Ткаченко С.Н., Применение здоровьесберегающих технологий на уроках футбола с девочками среднего школьного возраста // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2014. - № 11. - С. 61-65. doi:10.15561/18189172.2014.1111

Тітаренко А. А. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2010. — № 9. — С. 3—13. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/652

Худолей О.Н., Шлемин А.М. Методика подготовки юных гимнастов: Учебное пособие. — Х.: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.
Худолій О.М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О.М., Забора А.В.// Теорія і практика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2001. — № 1.— С. 3—12. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.1

Худолій О. М., Закономірності процесу навчання юних гімнастів / Худолій О. М., Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2011. — № 5. — С. 3—18, 35—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолей О.Н. Закономерности формирования двигательных навыков у юных гимнастов / Худолей О.Н. // Наука в олимпийском спорте. — 2012. — № 1. — С. 36—46.

Худолій О. М., Особливості силової підготовленості школярів старших класів / Худолій О. М., Іващенко О. В., Піменов О. О. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — №9. — С. 37—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.822

Худолій О.М., Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів / Худолій О.М., Іващенко О.В., Черненко С.О. // Теорія та методика фізичного виховання. - Харків: ОВС, 2013. - № 1. - С. 21-26. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1006

Худолій О.М., Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / Худолій О.М., Іващенко О.В. // Теорія та методика фізичного виховання. - Харків: ОВС, 2013. - № 2. - С. 3-16. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.2.1012

Худолій ОМ, Іващенко ОВ. Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики)./ Худолій ОМ, Іващенко ОВ. // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 4. - С. 3-18. http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031

Худолій О.М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія / Худолій О.М., Іващенко О.В. - Харків: ОВС, 2014. - 320 c.

Худолій О. М. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7—8 класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 2. — С. 15-21. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Цьось А. В. Українські народні ігри та забави / А. В. Цьось. — Луцьк, 1994. – 96 с.

Шиян Б. М., Папуша В. Г. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник. — Харків: «ОВС», 2005. — 208 с.

Citations

Methodological Approaches to Pedagogical Control of Motor Readiness of Girls Aged 6-10
Ivashchenko O. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Effectiveness of Using Active Games for Strength Development in 10-Year-Old Boys at the Initial Training Stage in Kyokushin Karate
Marchenko Svitlana & Satdyiev Bahtiiar (2021) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Evaluation of Training Effects of Primary School Girls’ Power Loads
Іващенко О. В., Худолій О. М., Тітаренко А. А. & Скорняков В. С. (2016) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Special Physical Preparation of High Schoolers for Performing Parkour Exercises
Kravchuk T. M. & Trostianskyi S. H. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Comparative Analysis of Indicators of Coordination Abilities Development in 5th-7th Graders
Prykhodko V. V. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Peculiarities of Evaluation of Motor Abilities Development in 10th-11th-Grade Boys
Старченко В. М. (2016) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Movement Coordination: Factor Structure of Development in 5th-7th Grade Girls
Ivashchenko O., Prykhodko V. & Cieslicka M. (2018) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness
Ivashchenko O.V., Iermakov S.S., Khudolii O.M., Cretu Marian & Potop Vladimir (2017) Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports
Crossref

Informative Indicators of 14-15 Years’ Age Boys’ Motor Fitness
Ivashchenko Olga, Kapkan Olena, Khudolii Oleg & Yermakova Tetiana (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Strength Abilities: Estimation of Immediate Training Effect of Strength Loads in Girls Aged 7 Years
Khudolii O. M., Ivashchenko O. V., Iermakov S. S., Nosko Yu. M. & Marchenko S. I. (2019) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

The Factor Structure of Coordination Abilities Development in 5th-7th Grade Boys
Prykhodko V. V. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

The peculiarities of motor fitness’ classification model of 6-10 years old girls
Ivashchenko O.V., Iermakov S.S. & Khudolii O.M. (2017) Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports
Crossref

Published
2014-09-23
How to Cite
Іващенко, О., Цеслицка, М., Худолій, О., & Єрмаков, С. (2014). Modeling power fitness girls grades 6—7. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (3), 10-16. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1103
Section
Physical Training at School

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>