Teaching control motor readiness boys 7—8 grades

  • О. В. Іващенко G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University http://orcid.org/0000-0002-2708-5636
  • Т. В. Карпунець G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
  • Ю. В. Крінін G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: boys, functional preparedness, coordinating preparedness, force readiness, motor abilities

Abstract

Purpose — to determine information parameters and motor functional training boys 7—8 grades.

Material and methods. To achieve the objectives adopted the following methods: analysis of scientific literature, educational testing and treatment methods of mathematical statistics research results. The study was attended by 24 people. Grade 7, 35 — 8th grade.

Research results. Analysis shows that the test results are observed between boys seventh and eighth grade on most indicators statistically significant differences (p <0,05: 0,001). By functional state of the respiratory and circulatory boys grades 7—8 are assessed as healthy untrained.

Conclusions. Structural canonical discriminant function coefficients indicate that the most significant feature is a function associated with the number 8, 6, 4 and 5 variables: thus a significant difference between boys seventh and eighth grade observed in the development of motor skills: speed strength, coordination capabilities and its own power.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арефьев В.Г., Моделирование дифференцированной физической подготовленности школьников // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. — 2014. — № 1. — С. 3—8. doi:10.6084/m9.figshare.894383

Бальсевич В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. П. Запорожанов. — К. : Здоров’я, 1987. — 224 с.

Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека / Бальсевич В.К. — М.: Теория и практика физической культуры, 2000. — 275 с.

Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / Бар-Ор О., Роуланд Т. ; пер. с англ. И. Андреев. — К. : Олимп. л-ра, 2009. — 528 с.

Безверхня Г. Фактори, що впливають на формування мотивації рухової активності школярів / Г. Безверхня // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2008. — №3-4. — С. 99-102.

Ильин П.Е. Психомоторная организация человека: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2003. — 384 с.

Іващенко О.В. Нормативні показники тренувальних навантажень на початковому етапі підготовки юних гімнасток 6—8 років /О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець // Теорія та практика фізичного виховання. — 2001. — № 3. — С. 19—24. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/23

Іващенко О. В. Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів / О. В. Іващенко, Г. П. Шепеленко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 2. — С. 22-30. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096

Іващенко О. В. Порівняльна характеристика функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів / О. В. Іващенко, С. А. Пашкевич, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 2. — С. 31-39. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1099

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів / О. В. Іващенко, О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 15-23. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1041

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної й силової підготовленості юнаків 9—11 класів / О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 24-33. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1042

Іващенко О. В. Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8—9 класів / О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 34-42. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1043

Козетов І. І. Формування оптимальної структури координаційних здібностей у школярів 7–9 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 / І. І. Козетов; Нац. ун-т фіз. виховання спорту України. – К., 2001. – 20 с.

Козіна Ж. Л. Факторна структура загальної фізичної підготовленості дівчаток 11—15 років / Ж. Л. Козіна, Н. Попова // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 48-52. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1036

Кравчук Т. М. Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць / Т. М. Кравчук, О. С. Курочка // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 40-47. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1035

Круцевич Т. Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания : дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту / Круцевич Т. Ю. — К., 2000. — 455 с.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Круцевич. — К. : Олимпийская литература, 1999. — 232 с.

Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник. — К.: Олімпійська література, 2010. — 248 с.

Куц О. С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю / О. С. Куц. — К. ; Вінниця : Континент-ПРИМ, 1995. — Ч. 1. — 124 с.

Мурашевич М. С. Пути активизации двигательной деятельности школьников к физическому совершенствованию / Мурашевич М. С., Мурашевич Н. А. // Совершенствование форм и методов физического воспитания учащихся общеобразовательных школ : материалы ІІ Регион. науч.-практ.конф. — Витибск, 1997. — С. 177–180.

Носко М.О., Єрмаков С.С., Гаркуша С.В. Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів: Вид-во ЧДПУ, 2010. — Вип. 76. — С. 243—247.

Поташнюк Р. Закономірності змін стану здоров’я, працездатності та успішності навчання школярів залежно від рівня їх гігієнічного виховання, сформованого у сім’ї і школі / Поташнюк Р. // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. — Луцьк, 1997. — № 6. — С. 47–49.

Присяжнюк С. І. Положення про фізичне виховання школярів середніх загальноосвітніх закладів освіти України : аналіт. звіт про засідання круглого столу / Присяжнюк С. І. — К. : [б. в.], 1998. — С. 1–4.

Ткаченко С.Н., Применение здоровьесберегающих технологий на уроках футбола с девочками среднего школьного возраста // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2014. - № 11. - С. 61-65. doi:10.15561/18189172.2014.1111

Тітаренко А. А. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчаток молодшого шкільного віку // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2010. — № 9. — С. 3—13. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/652

Худолей О.Н., Шлемин А.М. Методика подготовки юных гимнастов: Учебное пособие. — Х.: КГПИ, ХГПИ, 1988. — 122 с.

Худолій О.М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О.М., Забора А.В.// Теорія і практика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2001. — № 1.— С. 3—12. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.1

Худолій О. М., Закономірності процесу навчання юних гімнастів / Худолій О. М., Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. — Харків: ОВС, 2011. — № 5. — С. 3—18, 35—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолей О.Н. Закономерности формирования двигательных навыков у юных гимнастов / Худолей О.Н. // Наука в олимпийском спорте. — 2012. — № 1. — С. 36—46.

Худолій О. М., Особливості силової підготовленості школярів старших класів / Худолій О. М., Іващенко О. В., Піменов О. О. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — №9. — С. 37—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.822

Худолій О.М., Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів / Худолій О.М., Іващенко О.В., Черненко С.О. // Теорія та методика фізичного виховання. - Харків: ОВС, 2013. - № 1. - С. 21-26. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1006

Худолій О.М., Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / Худолій О.М., Іващенко О.В. // Теорія та методика фізичного виховання. - Харків: ОВС, 2013. - № 2. - С. 3-16. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.2.1012

Худолій ОМ, Іващенко ОВ. Інформаційне забезпечення процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей і підлітків (на прикладі спортивної гімнастики)./ Худолій ОМ, Іващенко ОВ. // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 4. - С. 3-18. http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1031

Худолій О.М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія / Худолій О.М., Іващенко О.В. - Харків: ОВС, 2014. - 320 c.

Худолій О. М. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості дівчат 7—8 класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 2. — С. 15-21. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1095

Цьось А. В. Українські народні ігри та забави / А. В. Цьось. — Луцьк, 1994. – 96 с.

Шиян Б. М., Папуша В. Г. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник. — Харків: «ОВС», 2005. — 208 с.

Citations

Strength Abilities: Overview of Development in Middle School Boys
Veremeenko V. (2018) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Published
2014-09-23
How to Cite
Іващенко, О., Карпунець, Т., & Крінін, Ю. (2014). Teaching control motor readiness boys 7—8 grades. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (3), 3-9. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.3.1102
Section
Physical Training at School

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>