Comparative characteristics of Coordination fitness and power of middle class

  • О. В. Іващенко G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University http://orcid.org/0000-0002-2708-5636
  • Г. П. Шепеленко G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: boys, girl, functional preparedness, coordinating preparedness, force readiness, motor abilities

Abstract

Purpose — to determine the sex of functional and motor fitness of students in the eighth and ninth grades.

Materials and methods. In the study involved 16 girls and 14 boys grade 8, 17 and 14 girls boys 9 classes.

Research results. Statistically significant differences between boys and girls 8 classes observed in tests № 10-14, describing the actual force preparedness (p <0.001). According to the results of other motor tests differences between mean values are statistically unreliable (p> 0,05).

Statistically significant differences between boys and girls 9 classes observed in tests № 9-12, 14, describing the coordination and the actual force preparedness (p <0.001). According to the results of other motor tests differences between mean values are statistically unreliable (p> 0,05).

Conclusions. Standardized canonical discriminant function coefficients can determine the value of the deposit outcome variables in function and demonstrates the possibility of sexual vidminostey grading students based on testing coordination and force readiness boys and girls.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Андрєєва О.В. Фактори, що лімітують здоров’я дівчат середнього шкільного віку // Зб.наук.праць II Всеукр.конф.аспірантів «Молода спортивна наука України». — Львів: ЛДІФК, 1999. — С.154­—160.

Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. — М.: Физкультура и спорт, 1978. — С. 63—89.

Веремеєнко В. Ю. Інформативні показники рухової та функціональної підготовленотсі дівчат 6—7 класів / Веремеєнко В. Ю. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 32—39. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1034

Волков Л. В. Методика виховання фізичних здібностей школярів. — К.: Радянська школа,1980. — 102 с.

Волков В. М., Филин В.П. Спортивний отбор. М.: Физкультура и спорт, 1983. — 176 с.

Годик М. А. Спортивная метрология : Учебник для институтов физ. культури. — М.: Физкультура и спорт, 1988 — 192 с.

Головченко О. І. Характеристика спеціально організованої та спонтанної рухової активності в учнів середнього шкільного віку з різним рівнем розвитку особистісних якостей / Головченко О. І. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2009. — №2. — С. 15—18. Режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/view/494

Давиденко О. Контроль функціональних можливостей серцево-судинної системи школярів віком 7–9 років, які займаються фізичними вправами / О. Давиденко, С. Трачук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. ­— 2013. — № 3. — С. 36-39. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/TMFVS_2013_3_9.pdf.

Дубровский В. И. Спортивная медицина:Учебник для студентов вузов, обучающихся по педагическим спеціальностям. — 3-е изд. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005 — 528 с.

Дубровский А.В. Понятие «Физическая готовность» в структуре общей готовности человека к профессиональной деятельности / Дубровский А.В.// Теория и практика физической культуры. — 2002. — №3. — С. 40—42.

Зациорский В. М. Спортивная метрология: Учебник для ин-тов физ. культуры./ Зациорский В. М. — М.: Физкультура и спорт, 1982 — 256 с.

Іващенко О.В. Методика навчання гімнастичним вправам шкільної програми / Іващенко О.В. // Теорія та практика фізичного виховання. — 2001. — № 1. — С. 26—31. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.7

Іващенко О.В. Нормативні показники тренувальних навантажень на початковому етапі підготовки юних гімнасток 6—8 років /О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець // Теорія та практика фізичного виховання. — 2001. — № 3. — С. 19—24. Режим доступу: http://tmfv.com.ua/journal/article/view/23

Іващенко О.В. Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів / Іващенко О.В., Дуднік З.М.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 8. — С. 3—5. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.8.727

Іващенко О.В. Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат середніх класів / Іващенко О.В., Пелепенко О.В.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 10. — С. 3—9. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.10.743

Іващенко О. В. Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів / О. В. Іващенко, О. А. Макарова // Теорія та методика фізичного виховання. ­— 2013. — № 1. — С. 40-46. DOI: http://dx.doi.org/doi:10.17309/tmfv.2013.1.1009

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів / О. В. Іващенко, О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 15-23. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1041

Іващенко О. В. Особливості функціональної, координаційної й силової підготовленості юнаків 9—11 класів / О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 24-33. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1042

Іващенко О. В. Вікова динаміка функціональної, координаційної й силової підготовленості дівчат 8—9 класів / О. В. Іващенко, Т. В. Карпунець, Ю. В. Крінін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2014. — № 1. — С. 34-42. — DOI:http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1043

Козіна Ж.Л., Попова Н. Факторна структура загальної фізичної підготовленості дівчаток 11—15 років / Козіна Ж.Л., Попова Н. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 4. — С. 48—52. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1036
Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре. — К.: Здоров’я, 1985. — С. 30—35.

Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник / Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. — К.: Олімп. л-ра, 2010. — 248 с.

Лях В. І. Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. — М.: Терра — Спорт, 2000. — 192 с.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. — К.: Олімпійська література, 2001 — 439 с.

Соляник І. Є. Особливості розвитку рухових здібностей у хлопців 6—7 класів / І. Є. Соляник // Теорія та методика фізичного виховання. — 2013. — № 3. — С. 22-31. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2013.3.1022

Филин В.П. Методы исследования в спорте: Учебное пособие / В.П. Филин, А.С. Ровний. — Харьков: Основа, 1992. — С. 63—68.

Худолій О.М. Теоретичні основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі / Худолій О.М., Забора А.В.// Теорія і практика фізичного виховання. — 2001. — № 1.— С. 3—12. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2001.1.1

Худолій О. М., Планування експерименту в дослідженні процесу підготовки юних гімнастів / Худолій О. М., Карпунець Т. В. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2002. — № 4. — С. 2—8. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2002.4.73

Худолій О.М., Концептуальні підходи до розробки програми наукових досліджень у фізичному вихованні / Худолій О.М., Іващенко О.В. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2004. — № 4. — С. 2—5. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2004.4.140

Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник / О.М.Худолій. — Харків: «ОВС», 2008. — 406 с.

Худолій О.М. Методика планування навчальної роботи з гімнастики в школі / Худолій О.М. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2008. — № 9. — С. 19—35. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2008.9.454

Худолій О. М., Закономірності процесу навчання юних гімнастів / Худолій О. М., Єрмаков С. С. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 5. — С. 3—18, 35—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.5.707

Худолій О.М., Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення І / Худолій О.М.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 1. — С. 19—34. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.1.683

Худолій О.М., Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення IІ / Худолій О.М.// Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 2. — С. 19—34. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.2.690

Худолій О. М., Педагогічна практика в школі. Повідомлення ІІ / Худолій О. М., Іващенко О.В. //Теорія та методика фізичного виховання. — 2011. — № 9. — С. 19—32. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.9.740

Худолій О. М., Робоча програма з педагогічної практики в школі (ІV курс, напрям підготовки: 6.01020 Фізичне виховання)/ Худолій О. М., Іващенко О. В., Карпунець Т. В. // Теорія і методика фізичного виховання. — 2012. — № 9. — С. 19—31. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.821

Худолій О. М., Особливості силової підготовленості школярів старших класів / Худолій О. М., Іващенко О. В., Піменов О. О. // Теорія та методика фізичного виховання. — 2012. — №9. — С. 37—41. DOI: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2012.9.822.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 272 с.

Шиян Б. М., Папуша В. Г. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник. — Харків: «ОВС», 2005. — 208 с.

Cieślicka M., Napierała M. (2009). The somatic build of lightweight rowers. Medical and Biological Sciences, 23(3), 33 – 38.

Cieślicka M., Napierała M., Zukow W. (2012). State building somatic and motor abilities in kids practicing tennis on prebasic training. Health — the proper functioning of man in all spheres of life. Bydgoszcz school higher, Bydgoszcz, 173—184.

Cieslicka Mirosława, Słowiński Mariusz (2012). Training loads of female canoeing youth national team in sprint competitions. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 12, 149—157.

Citations

Methodological Approaches to Pedagogical Control in Physical Education of Girls Aged 12-14
Іващенко О. & Худолій О. (2016) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Methodological Approaches to Pedagogical Control of Motor Readiness of Girls Aged 6-10
Ivashchenko O. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Power abilities: recognition of the level of development in girls aged 12-14 years
Ivashchenko O.V., Khudolii O.M., Iermakov S.S., Veremeenko V.Yu. & Lopatiev A.O. (2018) Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports
Crossref

Modeling power fitness girls grades 6—7
Іващенко О. В., Цеслицка Мирослава, Худолій О. М. & Єрмаков С. С. (2014) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

The Factor Structure of Coordination Abilities Development in 5th-7th Grade Boys
Prykhodko V. V. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

The peculiarities of motor fitness’ classification model of 6-10 years old girls
Ivashchenko O.V., Iermakov S.S. & Khudolii O.M. (2017) Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports
Crossref

Organization of 6th-Grade Schoolchildren’s Physical Training Under Quarantine Conditions
Tsukanova Oksana (2020) Journal of Learning Theory and Methodology
Crossref

Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness
Ivashchenko O.V., Iermakov S.S., Khudolii O.M., Cretu Marian & Potop Vladimir (2017) Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports
Crossref

Movement Coordination: Factor Structure of Development in 5th-7th Grade Girls
Ivashchenko O., Prykhodko V. & Cieslicka M. (2018) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Comparative Overview of Functional and Motor Preparedness of Boys Aged 13-14
Detynych S. O. (2019) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Motor Abilities: Identification of Development Level in Boys Aged 12-14
Khudolii O. M., Ivashchenko O. V., Iermakov S. S., Veremeenko V. Yu. & Lopatiev A. O. (2019) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Comparative Analysis of Indicators of Coordination Abilities Development in 5th-7th Graders
Prykhodko V. V. (2017) Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ
Crossref

Published
2014-06-25
How to Cite
Іващенко, О., & Шепеленко, Г. (2014). Comparative characteristics of Coordination fitness and power of middle class. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, (2), 22-30. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096
Section
Physical Training at School

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>