1. Oliinyk I., Doroshenko E., Melnyk M., Sushko R., Tyshchenko V., Shamardin V. Modern Approaches to Analysis of Technical and Tactical Actions of Skilled Volleyball Players // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2021. № 3 (21). C. 235-243.