1. Barantsev S., Naidyonova E., Serygina V., Merkulova I., Myshyakov V. Athletic Technical Skills of Students as Training Efficiency Indicator // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2020. № 3 (20). C. 149-156.