1. Koryahin V., Mykytyuk Z., Blavt O., Dolnikova L., Stadnyk V. Didactic Opportunities of Information-Communication Technologies in the Control of Physical Education // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2020. № 2 (20). C. 102-108.