Koryahin, Victor, Zinovy Mykytyuk, Oksana Blavt, Liubov Dolnikova, and Volodymyr Stadnyk. 2020. “Didactic Opportunities of Information-Communication Technologies in the Control of Physical Education”. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ 20 (2), 102-8. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.06.