OLIINYK, I.; DOROSHENKO, E.; MELNYK, M.; SUSHKO, R.; TYSHCHENKO, V.; SHAMARDIN, V. Modern Approaches to Analysis of Technical and Tactical Actions of Skilled Volleyball Players. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, v. 21, n. 3, p. 235-243, 25 set. 2021.