BARANTSEV, S.; NAIDYONOVA, E.; SERYGINA, V.; MERKULOVA, I.; MYSHYAKOV, V. Athletic Technical Skills of Students as Training Efficiency Indicator. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, v. 20, n. 3, p. 149-156, 25 set. 2020.