Oliinyk, I., Doroshenko, E., Melnyk, M., Sushko, R., Tyshchenko, V., & Shamardin, V. (2021). Modern Approaches to Analysis of Technical and Tactical Actions of Skilled Volleyball Players. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 235-243. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.07