Barantsev, S., Naidyonova, E., Serygina, V., Merkulova, I., & Myshyakov, V. (2020). Athletic Technical Skills of Students as Training Efficiency Indicator. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(3), 149-156. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.3.04