Koryahin, V., Mykytyuk, Z., Blavt, O., Dolnikova, L., & Stadnyk, V. (2020). Didactic Opportunities of Information-Communication Technologies in the Control of Physical Education. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(2), 102-108. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.06